top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Anchor 1

โปรดอ่านข้อกำหนดตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ("ข้อตกลง" นี้) อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ https://www.doctoranywhere.co.th/, https://marketplace.doctoranywhere.co.th/ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“เว็บไซต์”) และแอปพลิเคชั่นมือถือของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ พร้อมกับฟังก์ชั่นต่างๆ ("แอปพลิเคชั่น") (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") แพลตฟอร์มนี้เป็นแอปพลิเคชั่นที่เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครือข่ายของผู้ให้บริการด้านการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (“บริการ”)

เมื่อมีการลงทะเบียนบัญชีในแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“อุปกรณ์”) หรือการซื้อผ่านเว็บไซต์และการใช้แพลตฟอร์มโดยทั่วไป หมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่เว็บไซต์ https://www.doctoranywhere.co.th/privacypolicy หรือบนแอปพลิเคชั่นและคำถามที่พบบ่อย)

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ดอกเตอร์ เอนีแวร์”, “พวกเรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” แล้วแต่กรณี) และคุณ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มและฟังก์ชั่นการทำงาน บริการหรือคุณลักษณะใด ๆ ที่นำเสนอผ่านหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและการอ้างอิงในข้อตกลงนี้ถึงการใช้แพลตฟอร์มใด ๆ ขยายไปถึงการใช้ฟังก์ชั่น บริการหรือคุณลักษณะดังกล่าวของคุณ บริการนี้อาจให้บริการโดย ดอกเตอร์ เอนีแวร์ บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มาจากคณะแพทย์หรือพันธมิตรของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “พันธมิตร” จะรวมถึงซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์/ยา

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือไม่มีสิทธิ์ใช้แพลตฟอร์ม กรุณาอย่าใช้แพลตฟอร์ม

สำคัญ: อย่าใช้ฟังก์ชั่นการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอบนแอปพลิเคชั่นสำหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ หากคุณกำลังประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาไปพบแพทย์ตัวจริงหรือโทรไปที่หมายเลขบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทันที

1. บัญชีของคุณ

1.1 คุณจะต้องมีบัญชีเพื่อเข้าถึงบริการผ่านแพลตฟอร์ม คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีบนแพลตฟอร์มได้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน คุณต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาทิเช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่กรมธรรม์ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เรากำหนด

1.2 คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ใช้กับแพลตฟอร์มซึ่งเราอาจแนะนำเป็นครั้งคราว

1.3 คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณสำหรับแพลตฟอร์ม (รวมถึง ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน) และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีดังกล่าวแก่บุคคลอื่นไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม

1.4 หากคุณเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันที 

1.5 เมื่อลงทะเบียนบัญชีผ่านแพลตฟอร์ม คุณรับรองและรับประกันว่า

1.5.1 คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่อไป (โดยยอมรับข้อตกลงนี้) พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณตกลงที่จะรับผิดชอบ (1) การกระทำของคุณในการใช้งานแอปพลิเคชั่น (2) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นใด ๆ ของคุณและ (3) การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คุณต้องหยุดใช้แอปพลิเคชั่นทันที

1.5.2 คุณมีสิทธิ์ อำนาจและอำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มที่ในการทำข้อตกลงนี้

1.5.3 ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้ครบถ้วน เป็นจริง ถูกต้องและ

1.5.4 คุณจะใช้แพลตฟอร์มเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้นและคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณหรือโอนสิทธิ์หรือมอบหมายให้กับบุคคลอื่น (ยกเว้นบัญชีที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กที่คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้สูงอายุ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง)

ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะมีสิทธิ์ในการ (1) ปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น (2) ระงับ/ยกเลิกบัญชีของคุณภายใต้แอปพลิเคชั่นและ/หรือ (3) เปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติข้างต้นได้ตลอดเวลา

1.6 หากคุณใช้บริการในนามของผู้เยาว์ คุณจะต้องเข้าร่วมในระหว่างการปรึกษาแบบพบแพทย์ตัวจริงหรือการปรึกษาทางวิดีโอพร้อมกับผู้เยาว์ เมื่อซื้อสินค้าใดๆ คุณจะต้องแสดงตัว ณ จุดจัดส่งสินค้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าบริการและการซื้อและการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เยาว์ คุณมีภาระผูกพันกับข้อตกลงนี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

1.7 หากคุณใช้บริการในนามของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและการได้ยิน คุณต้องเข้าร่วมในระหว่างการปรึกษาแบบพบแพทย์ตัวจริงหรือการปรึกษาทางวิดีโอพร้อมกับผู้สูงอายุ เมื่อซื้อสินค้าใดๆ คุณจะต้องแสดงตัว ณ จุดจัดส่งสินค้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าบริการและการซื้อและการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ คุณมีภาระผูกพันกับข้อตกลงนี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

2. การใช้แพลตฟอร์มของคุณ

2.1 ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้อย่างต่อเนื่อง เราตกลงที่จะให้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และอนุญาตแบบไม่เด็ดขาดแก่คุณในการใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการ  สิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้กับคุณโดยชัดแจ้งนั้น ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ของสงวนไว้

2.2 เราอาจแจ้งให้คุณทราบว่าเราอาจเสนอการเข้าถึงส่วนประกอบซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นภายใต้ใบอนุญาตของบุคคลที่สาม ซึ่งในกรณีนี้การใช้งานส่วนประกอบเหล่านั้นของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างข้อตกลงนี้และข้อกำหนดเหล่านั้นเท่านั้น

2.3 โดยไม่กระทบต่อนัยทั่วไปของข้อความที่กล่าวมาแล้ว คุณจะไม่ (และไม่อนุญาต ให้สิทธิ์หรือช่วยเหลือบุคคลที่สามใดๆ โดยที่ทราบอยู่แล้วหรือไม่ทราบมาก่อน)

2.3.1 แก้ไขหรือดัดแปลงเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออนุญาตให้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นรวมเข้ากับแอปพลิเคชั่น โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณสร้าง

2.3.2 แยกองค์ประกอบ ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามรับซอร์สโค้ดของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นหรือส่วนประกอบใดๆ ของเว็บไซต์

2.3.3 สื่อสาร เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ แก้ไข นำกลับมาใช้ใหม่ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ขาย มอบหมาย โอน แจกจ่าย จัดให้มี ให้อนุญาต ให้อนุญาตช่วงหรือสร้างงานลอกเลียนหรือการดัดแปลงโดยอิงจากทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น

2.3.4 ใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่น

2.3.5 ใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน ทำให้เสียหายหรือทำลายแอปพลิเคชั่น (หรือระบบหรือความปลอดภัยของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นหรือระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ) หรือรบกวนผู้ใช้รายอื่นหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นและ/หรือ ดอกเตอร์ เอนีแวร์

2.3.6 โพสต์หรือส่งไฟล์หรืออีเมลใด ๆ ที่มีไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจันหรือองค์ประกอบที่สร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดการทำลายอื่น ๆ

2.3.7 ใช้กระบวนการหรือบริการอัตโนมัติใดๆ เพื่อเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นและ/หรือ

2.3.8 ให้ แจกจ่ายหรือแบ่งปันหรือเปิดใช้งานการจัดหา การแจกจ่ายหรือการแบ่งปันเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น (หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) กับบุคคลที่สาม

3. บริการ

(1) ทั่วไป

3.1 คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว

3.1.1 สำหรับการรับบริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการสื่อสารทั้งหมดที่จำเป็นต่อการใช้แอปพลิเคชั่นของคุณ ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่ายใดๆ จะต้องตกเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

3.1.2 สำหรับการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณและ

3.1.3 สำหรับการสำรองข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์ผ่านแอปพลิเคชั่น เนื่องจากเราหรือผู้ให้บริการของเราอาจลบสิ่งเหล่านี้ในภายหลังได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

3.2 คุณตกลงว่า

3.2.1 คุณจะต้องผิดชอบต่อความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล ข้อความจำเพาะ ภาพถ่าย ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือภาพการวินิจฉัยที่คุณจัดเตรียมไว้ให้กับ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และ/หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

3.2.2 คุณจะต้องผิดชอบในการกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนที่ถูกต้องเพื่อเชื่อมโยงการประกันสุขภาพของคุณหรือเพื่อรับผลประโยชน์ขององค์กร จะไม่มีการคืนเงินหากคุณทำธุรกรรมโดยไม่มีรายละเอียดการลงทะเบียนที่เหมาะสม

3.2.3 คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดตามเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผล ณ เวลาที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

3.2.4 ใบอนุญาตที่ได้รับในที่นี้ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ บริษัทในเครือ หุ้นส่วนและ/หรือผู้ออกใบอนุญาต (แล้วแต่กรณี) รวมถึง “ดอกเตอร์ เอนีแวร์” โลโก้ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และโลโก้ เครื่องหมายบริการ สโลแกน ชื่อผลิตภัณฑ์และการตั้งชื่อและสัญลักษณ์ระบุตัวตนที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ บริษัทในเครือ หุ้นส่วนและ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา (แล้วแต่กรณี)

3.2.5 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและ

3.2.6 เราจะมีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวในส่วนของการ

3.2.6.1 อัปเดตแอปพลิเคชั่นและส่วนประกอบบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพิ่มหรือลบฟังก์ชั่น คุณสมบัติหรือบริการ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "ฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่น")

3.2.6.2 เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้หรือกำหนดข้อจำกัดของบัญชีผู้ใช้ ขีดจำกัดทรัพยากรหรือค่าธรรมเนียมหรือระงับหรือยกเลิกฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นและ/หรือสิทธิ์ของผู้ใช้และ/หรือ

3.2.6.3 ปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นหรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นใด ๆ ไม่ว่ากับผู้ใช้รายใดหรือทั่วไป หรือบล็อกการเข้าถึงจากหรือไปยังแหล่งข้อมูลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

และในกรณีดังกล่าว คุณตกลงว่าจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ กับเรา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน พันธมิตรของเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว

(2) การให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอ/บริการการแพทย์ทางไกล

3.3 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ อาจเสนอบริการด้านการดูแลสุขภาพ/การแพทย์ทางไกลที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและบริการด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ (“บริการด้านการดูแลสุขภาพ”)

3.4 หากคุณใช้ฟังก์ชั่นการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอ แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงว่า

3.4.1 คุณสามารถจัดเตรียมและกำหนดเวลาการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอกับผู้ให้บริการที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ (“ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ”)

3.4.2 คำขอทั้งหมดสำหรับการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอจะต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตามดุลยพินิจของเขา/เธอแต่เพียงผู้เดียว และการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพยอมรับจะถือเป็นข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพกับคุณ โดยที่ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ หรือบริษัทในเครือของเราจะไม่เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้

3.4.3 ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบริการด้านการดูแลสุขภาพของตนที่มอบให้แก่คุณและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพและใบอนุญาตของตน

3.4.4 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและบริการสนับสนุนอื่นๆ และไม่ได้ให้บริการหรือมีส่วนร่วมในบริการด้านการดูแลสุขภาพ  ทั้ง ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และบุคคลที่สามใดๆ ที่ส่งเสริมบริการด้านการดูแลสุขภาพ อำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือให้ลิงก์ไปยังบริการด้านการดูแลสุขภาพแก่คุณ จะไม่รับผิดชอบต่อคำแนะนำอย่างมืออาชีพใดๆ ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการอ้างอิงใดๆ ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นไปยังบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เชี่ยวชาญหรือห้องปฏิบัติการ  ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลคุณ

3.4.5 คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อนั้นมีคุณภาพและความแรงเพียงพอสำหรับการให้คำปรึกษาทางวิดีโอ ไม่เช่นนั้นวิดีโอและ/หรือเสียงอาจมีคุณภาพต่ำลง

3.4.6 เมื่อคำขอของคุณได้รับการยอมรับ แอปพลิเคชั่นอาจให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงชื่อและหมายเลขประจำตัวของคุณ คุณตกลงที่จะจัดเตรียมหลักฐานระบุตัวตน (ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย บัตรประจำตัวบริษัทและ/หรือบัตรประกันที่ถูกต้อง) และข้อมูลดังกล่าวตามที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพร้องขอ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อเริ่มต้นหรือเมื่อไรก็ตามในระหว่างการให้คำปรึกษาทางวิดีโอ คุณรับทราบว่าคุณอาจถูกปฏิเสธบริการด้านการดูแลสุขภาพหากคุณปฏิเสธที่จะแสดงหลักฐานระบุตัวตนหรือปลอมแปลงตัวตนที่เป็นเท็จ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอผ่านแอปพลิเคชั่นตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

3.4.7 คุณรับทราบว่ามีข้อจำกัดในการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอและในสถานการณ์ทางการแพทย์บางอย่าง ดังนั้น การให้คำปรึกษาแบบพบแพทย์ตัวจริงอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าสำหรับการประเมินทางการแพทย์ การวินิจฉัยและ/หรือการให้คำปรึกษา  สถานการณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) สถานการณ์ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนหรือสภาวะฉุกเฉิน (2) อาการร้ายแรง (เช่น หายใจไม่ออก ปวดอย่างรุนแรงหรือต่อเนื่อง หัวใจหยุดเต้น) (3) อาการเรื้อรังที่แพทย์ไม่เคยวินิจฉัยมาก่อนและ (4) อาการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทดสอบในห้องปฏิบัติการและภาพถ่ายรังสี

3.4.8 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ไม่มีอำนาจหรือไม่สามารถควบคุมผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปหรือในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพภายใต้ข้อตกลงนี้โดยเฉพาะ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

3.4.9 ความคิดเห็น คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ จากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพนั้นเป็นความคิดเห็นของผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพียงผู้เดียวและไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์

3.4.10 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและแม่นยำของรายละเอียด ข้อความและรูปภาพ รวมถึงอาการ ประวัติสุขภาพ ภาพถ่าย ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือภาพการวินิจฉัยที่คุณจัดเตรียม/อัปโหลดไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

3.4.11 คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำใด ๆ ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพในเรื่องการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ แบบพบตัวจริงหรือการมองหาการรักษาฉุกเฉินหรือการรักษาอื่น ๆ

3.4.12 คุณจะต้อง (1) ปฏิบัติตามคำแนะนำใด ๆ ที่ให้ไว้ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับใบสั่งยาใดที่คุณได้รับ โดยเฉพาะในเรื่องวิธีให้ยา เวลาให้ยาและขนาดยา (2) รายงานผลข้างเคียงใด ๆ ของการสั่งยาให้แพทย์ทราบทันที (3) ตรวจสอบฉลากยาที่สั่งจ่ายเพื่อยืนยันว่ายาตรงกับใบสั่งยาก่อนทานยาที่จัดส่ง (4) ดูแลรักษายาที่สั่งให้คุณและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงยาที่สั่งจ่ายและ (5) ไม่ใช้ยาใดๆ หลังจากวันหมดอายุ

3.4.13 เมื่อเสร็จสิ้นบริการด้านการดูแลสุขภาพ เราจะออกใบเสร็จรับเงินให้คุณทางอีเมลหรือในลักษณะอื่นตามที่เรากำหนดในนามของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

3.4.14 คุณจะต้องไม่บันทึกการสื่อสารของคุณกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผ่านแอปพลิเคชั่นในสื่อใด ๆ

3.4.15 คุณจะต้องไม่ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเมื่อสื่อสารกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือแสดง/อัปโหลดภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ไปยังแอปพลิเคชั่น การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณและ/หรือการลบภาพออกจากแอปพลิเคชั่นและ

3.4.16 คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการยกเลิกของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ด้านล่าง

(3) ตลาดซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

3.5 ตลาดซื้อขายของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ บนแพลตฟอร์มเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย (รวมถึงแพ็คเกจด้านสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองที่บ้านหรือการฉีดวัคซีน) สำหรับการซื้อ (“บริการตลาดซื้อขาย”) บริการตลาดซื้อขายบนแพลตฟอร์มอาจขายโดยผู้ขายบุคคลที่สามหรือ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (“ผู้ให้บริการตลาดซื้อขาย”) หากคุณใช้ฟังก์ชั่นตลาดซื้อขายบนแพลตฟอร์ม จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

(ก) การสั่งซื้อ

3.5.1 คุณสามารถสั่งซื้อได้โดยกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มแล้วคลิก "ยืนยันการซื้อ" หรือ "ซื้อ" ("คำสั่งซื้อ") ผู้ให้บริการตลาดซื้อขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ทำในลักษณะอื่น

3.5.2 คำสั่งซื้อทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การยอมรับของผู้ให้บริการตลาดซื้อขายตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ผู้ให้บริการตลาดซื้อขายยอมรับจะถือเป็นข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างผู้ให้บริการตลาดซื้อขายและคุณ เว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการตลาดซื้อขายที่ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือจัดการการนัดหมาย  คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการตลาดซื้อขายจะไม่เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับคุณในการขายหรือการจัดการอื่น ๆ กับผลิตภัณฑ์ด้านดูแลสุขภาพและผู้ให้บริการตลาดซื้อขายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ผู้ให้บริการตลาดซื้อขายขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการหรือยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านแพลตฟอร์มตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

(ข) ราคาของบริการตลาดซื้อขาย

3.5.3 ราคาของบริการตลาดซื้อขายที่คุณต้องชำระจะเป็นราคาตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม ("ราคาผลิตภัณฑ์")

3.5.4 ราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริการตลาดซื้อขายต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.6 คุณรับทราบว่า

3.6.1 แม้ว่าเราพยายามที่จะให้คำอธิบายที่ถูกต้องของบริการตลาดซื้อขาย แต่เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือไร้ข้อผิดพลาด

3.6.2 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบบริการตลาดซื้อขายที่คุณซื้อไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

3.6.3 ราคาหรือความพร้อมของบริการตลาดซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์  ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ

3.6.4 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการตลาดซื้อขายใดๆ ที่ซื้อและปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่แจ้งให้คุณทราบบนแพลตฟอร์มหรือแจ้งโดย ดอกเตอร์ เอนีแวร์ 

4 การส่งมอบยา

4.1 ค่าจัดส่ง (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบเสร็จรับเงินของคุณ

4.2 จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งหรือบริการถึงบ้านหรือไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นหรือสถานที่อื่นใดที่มีการอัปเดตเป็นครั้งคราวในคำถามที่พบบ่อย ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งยาไปยังพื้นที่ห่างไกล/ปลอดภัยบางแห่ง

4.3 คุณรับทราบและตกลงว่า

4.3.1 การจัดส่งยาขึ้นอยู่กับความพร้อมของสต็อกยา

4.3.2 การจัดส่งยาโดย ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะดำเนินการตามสมควร ภายในกรอบเวลาการจัดส่งที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชั่น

4.3.3 ในขณะที่มีการอัปเดตข้อมูลสต็อกในแอปพลิเคชั่นเป็นประจำ เป็นไปได้ว่าในบางกรณี อาจไม่มียาพร้อมใช้ในระหว่างการอัปเดต

4.3.4 กรอบเวลาการจัดส่งทั้งหมดเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น อาจเกิดความล่าช้าได้และ

4.3.5 หากการจัดส่งยาของคุณล่าช้า ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลและจะจัดส่งยาทันทีเมื่อมีสต็อกยาพร้อม ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (และตัวแทนใดๆ ของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์) จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งยาของคุณไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

4.4 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และพันธมิตรบริการจัดส่งจะพยายามติดต่อคุณเพื่อดำเนินการจัดส่งยาหรือบริการถึงบ้านในช่วงเวลาที่เลือก หากคุณไม่อยู่ในที่อยู่ที่ระบุไว้ ณ เวลาที่จัดส่ง อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อใหม่หรือการเดินทางรอบใหม่สำหรับบริการที่บ้าน จะไม่มีการทิ้งยาที่สั่งจ่ายไว้ตามที่อยู่ที่ระบุ หากคุณไม่อยู่ ณ เวลาที่จัดส่ง

4.5 หากคุณไม่มารับยาที่จัดส่ง (นอกเหนือจากเหตุผลที่เป็นความผิดของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์) โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ มี ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (หรือตัวแทนใดๆ ของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์) จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆ ในการจัดส่งยาของคุณ

5 การชำระเงิน

5.1 คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบัญชีของคุณตามค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่มีผล ณ เวลาที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายและต้องชำระผ่านบัตรเครดิต คุณตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราเกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงินของคุณนั้นถูกต้อง

5.2 เราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการยืนยันตัวตน อายุและ/หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดธนาคารหรือบัตรเดบิต เครดิต สิ่งอำนวยความสะดวกแบบที่ใช้ชำระเงินล่วงหน้าของคุณ คุณตกลงว่าคุณจะให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารดังกล่าวแก่เราทันทีเมื่อมีการร้องขอ หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าวทันที เราอาจจำกัดการใช้งานของคุณหรือระงับบัญชีของคุณ

5.3 คุณอนุญาตให้เราทำการสอบถามใด ๆ ที่เราพิจารณาว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5.4 เมื่อมีการแจ้งเลขบัตรเครดิตของคุณและข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องแก่ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ แสดงว่าคุณยินยอมให้ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ มีอำนาจออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ถึงกำหนดและต้องชำระให้กับ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ในที่นี้ จากบัตรเครดิตของคุณได้ทันทีและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขออนุญาตเพิ่มเติม

5.5 หากแผนประกันสุขภาพ บริษัทประกัน นายจ้างหรือหน่วยงานของคุณได้ตกลงกับ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ในการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหากค่าธรรมเนียมเกิดจากข้อตกลงอื่นกับ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ การปรับค่าธรรมเนียมนั้นจะปรากฏในค่าธรรมเนียมที่คุณจะถูกเรียกเก็บ  กรุณาตรวจสอบกับนายจ้าง แผนประกันสุขภาพ บริษัทประกันหรือหน่วยงานของคุณเพื่อตรวจสอบว่าจะมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดที่จะได้รับการชดเชย

5.6 หากความคุ้มครองการประกันสุขภาพหรือผลประโยชน์ของพนักงานของคุณไม่ครอบคลุมหรือไม่เพียงพอที่จะชำระค่าบริการสำหรับบริการทั้งหมด คุณอาจจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

5.7 ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "ค่าธรรมเนียม")

5.7.1 ในส่วนของการให้คำปรึกษาทางวิดีโอ ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาสำหรับบริการดูแลสุขภาพแต่ละรายการที่คุณร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น คำนวณตามอัตราที่ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ กำหนดบนแอปพลิเคชั่นเป็นครั้งคราวและยาใด ๆ ที่ซื้อในราคาตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชั่น

5.7.2 ในส่วนของตลาดซื้อขาย ราคาผลิตภัณฑ์และ

5.7.3 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (ถ้ามี) และ/หรือ

5.7.4 ภาษี (ถ้ามี)

5.8 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การกำหนดค่าธรรมเนียมของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด เป็นข้อสรุปและมีผลผูกพันกับคุณ

5.9 ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะต้องชำระล่วงหน้า ไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายการคืนเงินที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งให้คุณทราบและคุณตกลงที่จะรับภาระภาษีและอากรอื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องชำระ

5.10 เราอาจใช้ตัวแทนประมวลผลการชำระเงินเพื่อประมวลผลการชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ของคุณ เมื่อคุณให้รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณแก่เรา คุณอนุญาตให้เราและ/หรือตัวแทนประมวลผลการชำระเงินของเราเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินแต่ละงวดตามที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณได้สำเร็จ เรามีสิทธิ์ที่จะยุติการทำธุรกรรมและ/หรือการเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทันที

5.11 ในกรณีที่บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินทุน คุณตกลงว่าเราอาจออกการกันวงเงินตามสมควรเพื่อยืนยันวิธีการชำระเงินของคุณผ่านบัตรของคุณ ซึ่งไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจริงจากบัตรของคุณ  การกันวงเงินอาจปรากฏในใบแจ้งยอดของคุณว่าเป็นสถานะ "รอดำเนินการ"  การกันวงเงินเป็นมาตรการป้องกันการใช้บัตรของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ถูกต้อง

5.12 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ออกบัตรหรือธนาคาร

5.13 คุณจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ กับบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณด้วยตนเอง

5.14 หากคุณมีรหัสส่งเสริมการขาย คุณต้องกรอกรหัสส่งเสริมการขายที่ถูกต้องลงในแอปพลิเคชั่น ณ เวลาที่ชำระเงิน  ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการกรอกรหัสส่งเสริมการขายหรือการกรอกรหัสส่งเสริมการขายที่ไม่ถูกต้อง จะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกการทำธุรกรรมในกรณีดังกล่าว

6. การยกเลิก การแลกเปลี่ยนและการคืนเงิน

6.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการดูแลสุขภาพ / บริการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอ: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในรายการบนแพลตฟอร์ม คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่ชำระไปแล้ว (1) ในกรณีที่คุณยกเลิกการนัดหมายตามกำหนดเวลาล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือหากคุณพลาดการนัดหมายที่กำหนดไว้หรือ (2) ในกรณีที่การให้คำปรึกษาได้เสร็จสิ้นไปแล้วหรือคุณยกเลิก

6.2 ในส่วนของการซื้อบริการในตลาดซื้อขายใด ๆ ผ่านทางตลาดซื้อขายบนแพลตฟอร์ม: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในรายการบนแพลตฟอร์ม

6.2.1 คำสั่งซื้อดังกล่าวที่ทำสำเร็จผ่านแพลตฟอร์มจะไม่สามารถยกเลิกได้โดยเด็ดขาดและ

6.2.2 บริการในตลาดซื้อขายที่ซื้อผ่านตลาดซื้อขายบนแพลตฟอร์มจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนและไม่สามารถขอคืนเงินได้ คำขอขอคืนเงิน/แลกเปลี่ยนในกรณีที่บริการที่ให้ไว้ไม่เป็นไปตามคำอธิบายในตลาดซื้อขายจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก ดอกเตอร์ เอนีแวร์ เป็นกรณี ๆ ไป การตัดสินใจว่าควรอนุญาตให้มีการคืนเงิน/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ แต่เพียงผู้เดียว

6.3 ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของดอกเตอร์ เอนีแวร์ คุณตกลงว่า ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะคืนเงินให้กับคุณไปยังบัตรเครดิตใบเดียวกับที่ใช้ในการชำระเงิน เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณก่อนที่จะดำเนินการคืนเงินใด ๆ และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเรา

7. ความเป็นส่วนตัว

7.1 ในการใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เราให้บริการ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา คุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่มีอยู่ในเว็บไซต์ https://www.doctoranywhere.co.th/privacypolicy หรือบนแอปพลิเคชั่น

7.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายังใช้กับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้กับ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ แบบออฟไลน์ (ไม่ว่าจะในคลินิกของดอกเตอร์ เอนีแวร์, ในระหว่างการตรวจคัดกรองสุขภาพ/การฉีดวัคซีนหรืออื่นๆ) เพื่อให้เราสามารถให้บริการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณได้

7.3 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้านการดูแลสุขภาพในท้องถิ่นและรักษามาตรการป้องกันเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลที่คุณให้กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณในระหว่างการให้คำปรึกษาทางวิดีโอจะเป็นความลับทางกฎหมาย ยกเว้นข้อยกเว้นทางกฎหมายบางข้อตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลของคุณ รวมถึงบันทึกทางคลินิกและเวชระเบียน จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและเข้ารหัสซึ่งดูแลโดย ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (HIPAA)

8.การสงวนสิทธิ์การรับประกันและความรับผิด

8.1 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงและรับทราบว่า

8.1.1 เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการให้คำปรึกษาสำหรับปัญหาด้านสุขภาพของคุณโดยเฉพาะหรือตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ไม่มีส่วนรับผิดต่อการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นเพื่อการให้บริการฉุกเฉินใดๆ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยหรือการรักษาแบบพบแพทย์ตัวจริง นอกจากนี้ คุณควรปรึกษาแพทย์แบบพบแพทย์ตัวจริงหรือติดต่อบริการฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณทันที หากอาการของคุณรุนแรงหรือไม่สามารถวินิจฉัยหรือรักษาได้โดยไม่ได้พบแพทย์ตัวจริงหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตของเงื่อนไขต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) สถานการณ์ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนหรือสภาวะฉุกเฉิน (2) อาการร้ายแรง (เช่น หายใจไม่ออก ปวดอย่างรุนแรงหรือต่อเนื่อง หัวใจหยุดเต้น) (3) อาการเรื้อรังที่แพทย์ไม่เคยวินิจฉัยมาก่อน (4) อาการใด ๆ ที่พิจารณาในระหว่างการให้คำปรึกษาทางวิดีโอผ่านแอปพลิเคชั่นแล้วว่า จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาแบบพบแพทย์ตัวจริงเพื่อความชัดเจน การตรวจ การวินิจฉัยและ/หรือการรักษาเพิ่มเติมและ (5) อาการใด ๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทดสอบในห้องปฏิบัติการและภาพถ่ายรังสี

8.1.2 คุณอาจได้รับใบสั่งยาจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและอาจได้รับแจ้งให้ใช้บริการจัดส่งเพื่อจัดส่งหรือให้ปฏิบัติตามใบสั่งยา คุณไม่จำเป็นต้องซื้อยาตามใบสั่งแพทย์ใดๆ  ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด โดยพิจารณาจากประวัติทางการแพทย์ที่คุณให้ไว้และอาการที่คุณอธิบายไว้เพื่อสั่งจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการของคุณ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะไม่รับผิดชอบ (1) ต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับยาที่สั่งจ่ายหรือยาที่คุณได้รับเป็นแบบเดียวกับที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพกำหนดและ (2) ต่อคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องจัดหาให้แก่คุณ

8.1.3 เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่มีให้หรือเข้าถึงได้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นหรือการตัดสินใจของคุณโดยอิงจากข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่หรือเข้าถึงได้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น

8.1.4 เราไม่รับรองหรือแนะนำการทดสอบ แพทย์ ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ความคิดเห็นหรือบุคคลที่สามโดยเฉพาะ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจกล่าวถึงบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นและข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือบุคคลที่สามที่มีชื่อหรือเชื่อมโยงกับหรือจากเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นถือเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว การรวมผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพไว้บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นและการอ้างอิงไปยังบุคคลที่สาม ไม่ได้หมายความถึงการแนะนำหรือการรับรองของบุคคลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลประวัติ คุณสมบัติหรือความสามารถของผู้เชี่ยวชาญหรือบริการใดๆ ที่รวมอยู่ในนั้น

8.1.5 เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการปล่อยละเมิดหรือการกระทำของบุคคลที่สามที่ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องแนะนำให้แก่คุณหรือผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอ้างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญหรือห้องปฏิบัติการ

8.1.6 เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น (ร่วมกับบริการใด ๆ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น) จัดทำขึ้น "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยมีข้อบกพร่องและไม่มีการรับประกันใดๆ การใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

8.1.7 เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นอาจใช้การส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นและมีผู้อื่นอ่านหรือดักฟัง

8.1.8 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ไม่รับประกันและขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง การรับประกันหรือข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ ความถูกต้อง การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบและการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือเกี่ยวกับความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นปัจจุบัน การไม่ละเมิดหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ/หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่น

(2) เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นพร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยไม่หยุดชะงักหรือติดขัดหรือว่าจะมีข้อบกพร่องที่จะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นและระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะปลอดจากไวรัสและ/หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ ทั้งหมด

(3) เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นและระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องจะปลอดจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การแทรกแซง การแฮ็ก การก่อวินาศกรรม การฉ้อโกงหรือการแทรกซึมโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตและ

(4) เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นที่เข้ากันได้หรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นหรือบริการของบุคคลที่สาม

8.2 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบต่อ

8.2.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ระยะไกลและการสั่งยาผ่านอุปกรณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ข้อมูลที่คุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพส่งอาจไม่พอหรือแม่นยำ (เช่น แสงหรือเสียงไม่ดี) ดังนั้น เพื่อให้ได้การตัดสินใจด้านการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ทำให้ต้องพบแพทย์ตัวจริง (2) การวัดและการรายงานอาการด้วยตนเอง เช่น อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิตและน้ำหนัก อาจส่งผลให้การประเมินและการวินิจฉัยไม่ถูกต้อง (3) การขาดการเข้าถึงบันทึกสุขภาพทั้งหมดของคุณและ/หรือ (4) ปัญหาหรือความขัดข้องของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือการถ่ายโอนข้อมูลอาจขัดขวางหรือทำให้เกิดข้อพิพาทหรือความล่าช้าในการประเมิน การวินิจฉัยหรือการรักษา

8.2.2 ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลใดเนื่องจากการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณและ/หรือแพลตฟอร์มหรือบริการ การทำธุรกรรม การซื้อขายและ/หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์และการรับเงินและ/หรือการชำระเงินใด ๆ ที่เป็นของคุณ

8.2.3 ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลใดเนื่องจากการอัปโหลดข้อมูล รูปภาพ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือภาพการวินิจฉัยที่ผิดพลาด เป็นเท็จหรือการให้ข้อมูลโดยคุณแก่แพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ

8.2.4 ความสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบริการที่นำเสนอ ความเสียหายทางอ้อมและ/หรือจับต้องไม่ได้ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้และความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องไม่รวมอยู่ในความรับผิดของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์

8.2.5 ความสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบริการที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามที่ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจแนะนำให้คุณ หรือผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือห้องปฏิบัติการใดๆ

8.2.6 สำหรับการกระทำหรือการปล่อยละเมิดของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคุณ กิจกรรมของคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการและ

8.2.7 การระงับ การหยุด การอัพเกรดหรือการแก้ไขแอปพลิเคชั่นหรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่น ซึ่งเราอาจดำเนินการเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ซึ่งส่งผลต่อการใช้บริการ แอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นของคุณ

การยกเว้นและ/หรือการจำกัดความรับผิดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่การยกเว้นและ/หรือการจำกัดดังกล่าวถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์

9 การชดใช้ค่าเสียหาย

9.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนและปกป้อง ดอกเตอร์ เอนีแวร์ บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง สมาชิก เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน พันธมิตรและผู้ให้บริการของเรา (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง") จากข้อเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ซึ่งผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอาจประสบโดยเกิดขึ้นจาก (ก) ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่ง โพสต์ สื่อสาร เผยแพร่ อัปโหลดหรือทำให้ใช้งานได้โดยวิธีอื่นผ่านแอปพลิเคชั่น (ข) การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชั่นของคุณ (ค) การเข้าถึงหรือการใช้งานแอปพลิเคชั่นของคุณ (ง) การดำเนินการใด ๆ ที่เราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการละเมิดข้อตกลงนี้หรือเป็นผลมาจากการค้นพบหรือการตัดสินใจของเราว่ามีการละเมิดข้อตกลงนี้เกิดขึ้นและ (จ) การฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่น

10 การจำกัดความรับผิด

10.1 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

10.1.1 ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่รับผิดต่อการเรียกร้อง ความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้น (โดยตรงหรือโดยอ้อม) หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณหรือการพึ่งพาเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้อง ความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือในการพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีให้หรือเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือมีอยู่ในแอปพลิเคชั่นหรือการใช้งานของคุณหรือการพึ่งพาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นและ/หรือฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นหรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูล กำไร ค่าความนิยม เงินสะสมที่คาดหมายไว้ ชื่อเสียง ธุรกิจหรือโอกาสทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุและแม้ว่าเราได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตามและ

10.1.2 ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การทุจริตหรือการสูญเสียข้อมูล ความขัดข้องในการส่งหรือรับข้อมูล การหยุดชะงักทางธุรกิจหรือความเสียหายหรือการสูญเสียเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชั่นที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่นโดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (ตามสัญญา ตามการละเมิดหรืออย่างอื่น) และแม้ว่าเราได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

10.2 ในกรณีที่ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ต้องรับผิด ดอกเตอร์ เอนีแวร์ จะรับผิดชอบเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงที่อาจเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวและหากความสูญเสียและความเสียหายดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการผิดนัดโดยเจตนาของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์

11. การยกเลิก

11.1 เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการยกเลิกหรือการระงับดังกล่าว คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินคงค้างที่เกิดขึ้นจากคุณ

11.2 คุณสามารถปิดการใช้งาน/ยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไปที่หน้า "การลบบัญชี" ภายในแอปพลิเคชั่นของเราหรือคุณสามารถปิดการใช้งาน/ยกเลิกบัญชีของคุณโดยส่งอีเมลไปที่ askus.th@doctoranywhere.com

11.3 หลังจากการยกเลิกดังกล่าว ดอกเตอร์ เอนีแวร์

11.3.1 จะไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการให้บริการแก่คุณและ

11.3.2 ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษา ลบหรือทำลายข้อมูล การสื่อสารและเนื้อหาทั้งหมดที่จัดเก็บ โพสต์ หรืออัปโหลดไปยังแอปพลิเคชั่นตามการเก็บรักษาบันทึกภายในและ/หรือนโยบายการทำลายเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลและเวชระเบียนของคุณ

11.4 เมื่อยกเลิก คุณจะหยุดใช้แพลตฟอร์มทันที

11.5 ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต การปฏิเสธความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย การจำกัดความรับผิด การยกเลิก และการรับรองและการรับประกันของคุณจะยังมีผลต่อไปแม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง

12. เหตุสุดวิสัย

ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และผู้ให้บริการรายใดภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเป็นผลมาจากเหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติ การกระทำของรัฐบาล (รวมถึงคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลและการแก้ไขกฎหมาย) การปิดระบบหรือความล้มเหลวของเครือข่ายโทรคมนาคม ความล้มเหลวหรือการกระทำของผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชั่น ความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม การโจมตีของแฮ็กเกอร์ การโจมตีแบบ DoS ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ไฟฟ้าดับ โรคระบาด น้ำท่วม ไฟไหม้ การระเบิด อุบัติเหตุ การก่อความวุ่นวายทางการเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรมหรือการเป็นไปไม่ได้ที่จะรับยา

13.ทั่วไป

13.1 ข้อตกลงนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารในข้อตกลงนี้ ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นและคุณไม่ได้เข้าทำข้อตกลงนี้โดยอาศัยการรับรอง การรับประกันหรือคำสัญญาใดๆ ของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ไม่มีข้อใดในข้อตกลงนี้ที่จะมีผลในการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการฉ้อโกง

13.2 เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ในข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์แก้ไขที่เว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชั่น เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นต่อไปหลังจากการแก้ไขดังกล่าว แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

13.3 ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ การถูกต้องตามกฎหมายหรือความสามารถใช้บังคับของข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

13.4 การล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากฝ่ายใดในการใช้สิทธิ์หรือมีการล่าช้าในการใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว และการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนจะไม่ขัดขวางการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดหรือการใช้สิทธิ์ดังกล่าวต่อไป สิทธิ์ที่ให้ไว้ในข้อตกลงนี้เป็นแบบสะสมและไม่รวมถึงสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้

13.5 เราอาจร้องขอคำสั่งคุ้มครองทันทีหากเราพิจารณาว่าการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นการเยียวยาที่เหมาะสมหรือเพียงพอ

13.6 ดอกเตอร์ เอนีแวร์ อาจแจ้งประกาศทั่วไปบนแอปพลิเคชั่นหรือแจ้งทางอีเมลของคุณ ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณหรือโดยการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของคุณ รายละเอียดการติดต่อของคุณสำหรับการบอกกล่าวดังกล่าวจะอิงตามรายละเอียดของคุณในบันทึกของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งไปยังที่อยู่หรืออีเมลที่เราระบุเท่านั้น

13.6.1 จะถือว่ามีการแจ้งและได้รับอย่างถูกต้องเมื่อพ้นกำหนด 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมงหลังจากส่งทางไปรษณีย์หรือโพสต์ (หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) 2 (สอง) ชั่วโมงหลังจากส่ง (หากส่งทางอีเมล) โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ได้รับข้อความอัตโนมัติที่ระบุว่าอีเมลไม่สามารถส่งได้หรือทันที (หากส่งทาง SMS) จะถือว่าคุณได้รับข้อความบอกกล่าวเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นแล้วไม่ว่าคุณจะเข้าถึงข้อความบอกกล่าวจริงหรือไม่ก็ตาม แม้ว่าเราพยายามที่จะตอบกลับข้อความบอกกล่าวจากคุณในทันที แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอด

13.6.2 ข้อนี้ใช้ไม่ได้กับการบอกกล่าวที่ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย

13.7 ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้สามารถแยกออกจากกันได้ และหากข้อกำหนดใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดดังกล่าว ได้รับการตัดสินโดยศาลหรือศาลที่มีเขตอำนาจว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนั้นและข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงจะยังคงมีผลใช้บังคับและบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเพื่อให้เกิดผลตามเจตนาของคู่สัญญา

13.8 เราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงในการดำเนินการฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นหรือบริการของเราหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ให้กับบริษัท ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วงและ/หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

13.9 คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือโอนภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า แต่เราอาจโอนสิทธิ์หรือโอนภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

13.10 ยกเว้นสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ พันธมิตรของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ และตามที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตามที่อ้างถึงในข้อ 9 บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้หรือใช้ ประโยชน์จากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) ปี พ.ศ. 2544  โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ความยินยอมของบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เมื่อไรก็ได้

13.11 ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อตกลงนี้ในฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้และจะมีความสำคัญเหนือกว่าฉบับภาษาต่างประเทศ

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ คู่สัญญาจะพยายามโดยสุจริตในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้โดยทันทีผ่านการเจรจาฉันมิตร (ซึ่งจะเริ่มต้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร) ในกรณีที่ข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาฉันมิตรภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องยื่นข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อให้ศาลของประเทศไทยที่เป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวตัดสิน  

 

คำถามเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ นโยบายของเราหรือคำถามที่พบบ่อยหรือหากคุณมีปัญหาใด ๆ กับเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น หรือการชำระเงิน กรุณาติดต่อเราที่เว็บไซต์ https://www.doctoranywhere.co.th/contact-us หรืออีเมล  askus.th@doctoranywhere.com

 

อัปเดตล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่มีผลบังคับใช้: 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

bottom of page