top of page

โปรโมชั่นแพ็กเกจสุดคุ้ม !

shutterstock_1562124616.jpg

ปรึกษาแพทย์ทั่วไป

GP1.jpg

1,199 บาท

4 ครั้งภายใน 6 เดือน

1,400

12 ครั้งภายใน 1 ปี

Unlimited GP
shutterstock_473545516.jpg

ปรึกษานักโภชนาการ

ribbon.png

ใหม่

1,400

4 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

12 ครั้งภายใน 1 ปี

4,200

subscription-3000x801.jpg

ปรึกษาแพทย์ความงาม

ribbon.png

ใหม่

 1,199 THB

1,400

4 ครั้งภายใน 6 เดือน

12 ครั้งภายใน 1 ปี

 2,999 THB

4,200

Unlimited Aesthetics
Unlimited Nutritonist
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ระยะเวลาการใช้งานภายใน 6 เดือน/1 ปี

  • สามารภใช้านได้ 4 ครั้งภายใน 6 เดือน และ 12 ครั้ง ภายใน 1 ปี

  • ระยะเวลาการปรึกษา 30 นาที/ครั้ง

  • ส่งยาฟรีใน 90 นาที (เฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการ)

  • จำนวนครั้งปรึกษาไม่เกิน 4 ครั้ง/6 เดือน และ 8 ครั้ง / 1 ปี

โปรโมชันพิเศษ แพ็กเกจปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

บนแอป Doctor Anywhere

shutterstock_1944972958.jpg

1-4 เดือน

ปรึกษาจิตแพทย์

psychiatrist1.jpg

2,629 บาท

สูงสุด 2 ครั้ง

3,000

psychiatrist2.jpg

4,999 บาท

สูงสุด 4 ครั้ง

6,000

psychiatrist3.jpg

9,499 บาท

สูงสุด 8 ครั้

12,000

Psychiatrist
shutterstock_674283325.jpg

1-4 เดือน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

psychologist1.jpg

1,699 าท

สูงสุด 2 ครั้ง

2,000

psychologist2.jpg

3,229 บาท

สูงสุด 4 ครั้ง

4,000

psychologist3.jpg

6,119 บาท

สูงสุด 8 ครั้ง

8,000

MH Pro
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน/2 เดือน/4 เดือน

  • ระยะเวลาการปรึกษา 30 นาที/ครั้ง

  • ส่งยาฟรีใน 90 นาที (เฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการ)

footer-videocall.png

ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
ในรูปแบบวิดีโอคอล

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere

socials icons-12.png
socials icons-13.png
bottom of page