top of page
shutterstock_16403542871.jpg

แพ็กเกจ “ปรึกษาแพทย์ออนไลน์”

แพ็กเกจ “ปรึกษาแพทย์ออนไลน์” ราคาพิเศษ สำหรับองค์กร

shutterstock_1884263167.jpg

แพ็กเกจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
จากราคาปกติ 1,000 บาทต่อการปรึกษา

ราคาแพ็กเกจขนาดเล็ก

from 20 - 39 sessions

900 าท

ต่อการปรึกษา

ราคาแพ็กเกจขนาดกลาง

from 40 - 79 sessions

800 บาท

ต่อการปรึกษา

ราคาแพ็กเกจขนาดใหญ่

more than 80 sessions

700 บาท

ต่อการปรึกษา

แพ็กเกจปรึกษาจิตแพทย์

ราคาแพ็กเกจขนาดเล็ก

ปรึกษาได้สูงสุด 20 ครั้ง

1,100 บาท

ต่อการปรึกษา

ราคาแพ็กเกจขนาดกลาง

ปรึกษาได้สูงสุด 40 ครั้ง

1,000 บาท

ต่อการปรึกษา

ราคาแพ็กเกจขนาดใหญ่

ปรึกษาได้สูงสุด 80 ครั้ง

900 บาท

ต่อการปรึกษา

shutterstock_2181776739.jpg

* แพ็กเกจราคาพิเศษสำหรับองค์กรเท่านั้น 

* แพ็กเกจสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

* ราคาที่แสดง เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


เพราะอาการเจ็บป่วย
อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ช่วยให้พนักงานของคุณ
เข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที

รอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเลยตอนนี้!

bottom of page