UA-179148474-1

แพทย์ทั่วไป

นพ. ธนณพัฒฒ์ นาตะสุต

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

นพ. ธนณพัฒฒ์ นาตะสุต จบการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ท่านปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภัทรรังสิตตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิก NCDs โรงพยาบาลพุทธมณฑล ท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติงานแพทย์ทั่วไปสำหรับการดูแลรักษาแบบส่วนตัว

อุปนิสัยของท่าน เป็นคนมีน้ำใจและมีอารมณ์ขัน เป็นคนติดดิน ทำให้ท่านมีความโดดเด่นในอาชีพ

พญ. ทักษอร  สุริยกานต์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ทักษอร  สุริยกานต์ จบการศึกษาจาก โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ครอบครัว ขณะนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ 

 

 

 

พญ. ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร

อายุรแพทย์ และ

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ระบาดวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลพระรามเก้า

พญ. ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี 2526 ได้รับการรับรองเป็นคณะแพทยศาสตร์เชิงป้องกันในปี พ.ศ. 2532

ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและทำงานด้านระบาดวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

พญ. ทิพยดาวรรณ วิไลพันธุ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรงพยาบาลพระรามเก้า

พญ. ทิพยดาวรรณ วิไลพันธุ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2544 ท่านได้รับการรับรองด้านอายุรศาสตร์ในปี 2550 ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อายุรศาสตร์และสอนนักเรียนแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ไทย ท่านมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ

ปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบส่วนตัว 

พญ. ทักษิณา ฉายวัฒนะ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ทักษิณา ฉายวัฒนะ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในปี 2552 เธอเริ่มฝึกงานและทำงานเป็น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2556

ปัจจุบันเธอทำงานที่โรงพยาบาลเอกชน

นพ. ธนพัฒน์ จันทราพิรัตน์

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

นพ. ธนพัฒน์ จันทราพิรัตน์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้ปฏิบัติงาน

ณ โรงพยาบาลอยุธยาในปี 2557 ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์พัฒนาการ

15 และคลินิก

นพ. อธิวิทย์ สินอยู่

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

นพ. อธิวิทย์ สินอยู่ สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทั่วไปที่คลินิก

พญ.นิรมล อึ้งตระกูล

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

พญ. นิรมล อึ้งตระกูล จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2549 และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปีพ.ศ. 2555

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสำหรับ

การรักษาแบบส่วนตัว

นพ. คณากิจ มุทธากลิน

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

นพ. คณากิจ มุทธากลิน จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อปีพ.ศ. 2555 ผ่านการรับรองหลักสูตรศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อปีพ.ศ. 2562

 

ปัจจุบันเป็นแพทย์ปฏิบัติการด้านกีฬา โรงพยาบาลกรุงเทพ และรับให้การรักษาที่คลินิกส่วนตัว

พญ. ณัฐชยา พลพิชัย

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์

พญ. ณัฐชยา พลพิชัย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่ ผ่านการฝึกงานที่โรงพยาบาลสงขลาในปีพ.ศ. 2560

 

ปัจจุบันเป็นแพทย์ปฏิบัติทั่วไปสำหรับการรักษา

แบบส่วนตัว

พญ. ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายคุณภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า

พญ. ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หรือ หมอเกด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเรียกท่านแบบนั้น ท่านจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2536 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก OBGYN ในปี 2542 และเคยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพระราม 9 ตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาลพระราม 9

ท่านยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปสำหรับการดูแลรักษาแบบส่วนตัวอีกด้วย

พญ. พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์

การเดินทางและท่องเที่ยว

พญ. พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลเขตร้อนกรุงเทพ ประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเวลาเดียวกัน ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไป (โรคหวัด, อาการระบบทางเดินหายใจอื่นๆ, โรคภูมิแพ้, ฯลฯ), อาการปวดกล้ามเนื้อ, โรคออฟฟิศซินโดรม, โรคระบบทางเดินอาหาร, การให้คำปรึกษาก่อนเดินทาง & วัคซีน, ปรสิตและโรคเขตร้อนอื่นๆ

นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ และ อายุรแพทย์

โรงพยาบาลพระรามเก้า

นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี 2536 เป็นศัลยแพทย์ที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์มากว่า 25 ปี

 

ปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นศัลยแพทย์ให้คำปรึกษาและการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลพระราม 9 

พญ. ปิ่ณพลอย ศรีอภิรมย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ปิ่ณพลอย ศรีอภิรมย์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 เธอเริ่มฝึกงานที่โรงพยาบาลพุทธโสธรจ. ฉะเชิงเทราตั้งแต่ปี 2559 - 2561

เธอได้ก่อตั้งคลินิกความงามชื่อว่า “Mine Clinic” และ

 

ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาที่ American Board ในด้าน Anti-Aging

นพ. สุกฤษฏิ์ ถิรมนัส

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. สุกฤษฏิ์ ถิรมนัส จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา ตั้งแต่ปี 2558 
เขาเริ่มฝึกงานที่โรงพยาบาลสุรินทร์ จ. สุรินทร์ เป็นเวลา 1 ปีและที่โรงพยาบาลท่าตูม จ. สุรินทร์ เป็นเวลา 2 ปี

 

ปัจจุบันเขาทำงาน ในตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ที่คลินิก MedConsult และทำงานร่วมกับ Doctor On Call เพื่อให้คำปรึกษาส่วนตัว

พญ. นันทวัน ชอุ่มทอง

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

พญ. นันทวัน ชอุ่มทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) จาก Gullas College

of Medicine, Visayas University ในปี 2530

และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง Dermatologic Therapy ในปีพ.ศ. 2544

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. มาริสา สุขบัติ

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

พญ. มาริสา สุขบัติ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานแพทย์ทั่วไปทั้งในโรงพยาบาลรัฐ

และเอกชนมากว่า 8 ปี 

นพ. นคริน สายหยุดทอง

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

นพ. นคริน สายหยุดทอง จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อปีพ.ศ. 2555  ผ่านการรับรองหลักสูตรศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ ในปีพ.ศ. 2562 เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 – 2563

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานที่แผนกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมสะโพกและเข่า โรงพยาบาลตำรวจ

นพ. อาจิณ มณีกาญจน์

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

นพ. อาจิณ มณีกาญจน์ จบแพทยศาสตร์บัณฑิต

(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีพ.ศ. 2560 ได้ทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

และแพทย์ใช้ทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563

โรงพยาบาลลำปาง 

 

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

นพ.ธนกร ศรีบานชื่น

DA Clinic

 

นพ.ธนกร ศรีบานชื่น (หมอวี) จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังด้วยยาร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร

 

หมอวีสนใจเรื่องโภชนาการในการดูแลสุขภาพและได้รับประกาศนียบัตรจาก American Board in Nutritional Wellness, Advanced Nutrition for Wellness Training Program, Advance Metabolic Nutrition for Weight Management

อีกทั้งยังเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพกับพนักงานบริษัท IBM สำนักงานใหญ่
 

ปัจจุบันคุณหมอมาปฏิบัติงานที่ DA Clinic

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

นายบดีพล เลิศเผ่าพันธุ์

ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพจิต ME HUG

คุณบดีพล เลิศเผ่าพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 มีประสบการณ์การฝึกงานในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาแห่งชาติบรมราชชนนี และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ (SADP)

 

ปัจจุบันคุณบดีพล ได้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพจิต ME HUG

 

ความเชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษาวัยรุ่น, การให้คำปรึกษาปัญหาด้านยาเสพติด, การให้คำปรึกษาโดยใช้ทฤษฏี Satir Model

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา ที่มูลนิธิพุทธรักษา

 • ฝึกงานในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาแห่งชาติบรมราชชนนี

 • นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำศูนย์บริการ
  ME HUG

นาวสาวณัฐชยา จังไพโรจน์

Early Interventionist ณ Little Sprout Child’s Centre และนักจิตวิทยาเด็ก ในบริษัท The Indelible Footprints ประเทศไทย

คุณณัฐชยา จังไพโรจน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว จากมหาวิทยามหิดล ในปีการศึกษา 2560 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง Early Interventionist ณ Little Sprout Child’s Centre และนักจิตวิทยาเด็ก ในบริษัท The Indelible Footprints ประเทศไทย คุณณัฐชยายังมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กประถมวัย ในฐานะคุณครูอนุบาล และครูประกบสำหรับเด็กพิเศษ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การปรึกษาแบบรายบุคคล รายกลุ่ม เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว Behavior Modification, Parent Management Training, Learning-Based และ Psychoeducation

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยา ที่ Little Sprouts Children's Centre

 • นักจิตวิทยาเด็ก ที่ Indelible Footprints Thailand 

 • นักจิตวิทยาประจำศูนย์บริการ ME HUG

นางสาวขวัญข้าว เตชวีรพงศ์

นักจิตวิทยาคลินิก ในแผนกพัฒนาการเด็ก
โรงพยาบาลตากสิน

คุณขวัญข้าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2557 ในปี 2561 คุณขวัญข้าวรับประกาศนียบัตรการประกอบโรคศิลป์ ในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก จากกระทรวงสาธารณะสุข และได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ปัจจุบันได้ทำงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก ในแผนกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลตากสิน

ความเชี่ยวชาญ

การปรึกษารายบุคคลเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่, ครอบครัวบำบัด ภาวะซึมเศร้า / ความเครียด / ความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค-ทฤษฎี Satir, CBT

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคราม

 • ฝึกงานด้านจิตวิทยาคลินิก ที่กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 • นักจิตวิทยาประจำศูนย์บริการ ME HUG

 • ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ Unichild Clinic และหน่วยพัฒนาการเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน

   

นางสาวกัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน

ผู้ก่อตั้งและนักจิตวิทยาประจำ ME HUG

คุณกัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน จบการศึกษาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2552 ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและวัยรุ่นมาหลายปี คุณกัณฐรัตน์ได้ก่อตั้ง “ME HUG” ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย คุณกัณฐรัตน์ได้ปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาประจำศูนย์บริการนับแต่นั้นมา

 

ความเชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษาในวัยรุ่น /วัยทำงาน การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมเสพติด / ซึมเศร้า / วิตกกังวล / การปรับตัว ด้วยทฤษฎี Satir และ Sand tray

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยากระบวนการ จิตตปัญญาเพื่อการให้บริการระบบสุขภาพด้วยความสุข เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สื่อสารด้วยความเมตตา นพลักษณ์-ซาเทียร์โมเดล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาประจำโครงการพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา   

นายวันเฉลิม  คงคาหลวง

ผู้ก่อตั้งศูนย์บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส่วนตัว และผู้ให้คำปรึกษาในแพลตฟอร์มของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์  

คุณวันเฉลิม คงคาหลวง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยรมคำแหง ในปีการศึกษา 2561 มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการเข้าใจตนเองผ่านประสบการณ์ในชีวิต โดยตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นมนุษย์ คุณวันเฉลิมมีประสบการณ์ฝึกงานที่ศูนย์บริการ 1413 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ปัจจุบันได้เปิดศูนย์บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส่วนตัว และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในแพลตฟอร์มของ ดอกเตอร์ เอนีแวร์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้คุณวันเฉลิมยังสามารถให้คำปรึกษาในรูปแบบคู่และกลุ่ม 

ความเชี่ยวชาญ

ความสัมพันธ์, การปรับตัวเข้าสู่สังคม, ทักษะมนุษย์สัมพันธ์, ความเครียด ซึมเศร้า การจัดการอารมณ์, การหาเป้าหมายชีวิต, บุคลิกภาพแปรปรวน

ประสบการณ์ทำงาน 

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา ณ ศูนย์บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส่วนตัว Trust.นักจิตวิทยาการปรึกษา

 • ฝึกงานที่ศูนย์บริการ 1413 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 • วิทยากรและที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา ให้กับมูลนิธิ Why I Why เรื่อง โครงสร้างปัญหาทางจิตใจของผู้คนชุมชน

 • วิทยากรในงานสมนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นายกันต์ธีร์ เอี้ยวสกุล

นักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

คุณกันต์ธีร์ เอี้ยวสกุล จบการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์แนะแนวและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

นางสาวปรมาภรณ์ สุคนธทรัพย์

ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพจิต ME HUG

คุณปรมาภรณ์ สุคนธทรัพย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปีการศึกษา 2563 ระหว่างการศึกษาได้มีประสบการฝึกงานในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาแห่งชาติบรมราชชนนี ในปี 2562 และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษด้านจิตใจ (SADP)

 

ปัจจุบันคุณปรมาภรณ์ ได้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพจิต ME HUG

 

ความเชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษารายบุคคล วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ปัญหาด้านยาเสพติด \ ความเครียด \ ความสัมพันธ์ ด้วยเทคนิค Satir Model

ประสบการณ์ 

 • นิสิตฝึกปฏิบัติการ ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

 • นิสิตฝึกปฏิบัติการด้านจิตวิทยา ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 • นักจิตวิทยาประจำศูนย์บริการ ME HUG

นายอรรณพ มิ่งขวัญ

นักจิตวิทยาคลินิก ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

และอาจารย์ประจำรายวิชาจิตวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คุณอรรณพ มิ่งขวัญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปัจจุบันคุณอรรนพ ได้ปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และยังเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาจิตวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

ความเชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษารายบุคคล วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ปัญหาซึมเศร้า / ความเครียด / ความสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิค-ทฤษฎี Satir Model

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำรายวิชา จิตวิทยาการแพทย์ คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • นักจิตวิทยาประจำศูนย์บริการ ME HUG

 • ตำแหน่งปัจจุบัน : นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์​

นายนิธิศ ฉันทธนาวงศ์

นักจิตวิทยาพัฒนาการ ของศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย Me Hug 

คุณนิธิศ ฉันทธนาวงศ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2562 มีประสบการณ์ด้านเด็กและเด็กพิเศษจากการฝึกงานที่สถาบันราชานุกูล อีกทั้งยังผ่านการอบรมการทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่ปฎิบัติงานการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ (Basic Satir Model Therapy) ในปี 2563

 

ในปัจจุบันกำลังปฎิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการศึกษาพิเศษ ที่แผนกพัฒนาการเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน และนักจิตวิทยาพัฒนาการ ของศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย ME HUG

ความเชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษารายบุคคลเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว, การให้คำปรึกษาปัญหาด้านพัฒนาการ/ความเครียด/ความสัมพันธ์/เด็กพิเศษ ด้วยเทคนิค Satir และ Applied Behavior Analysis (ABA)

ประสบการณ์ 

 • นักจิตวิทยาประจำโครงการ Art4worth

 • ฝึกปฏิบัตรงาน นักจิตวิทยาปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษ ที่สถาบันราชานุกูล

 • นักจิตวิทยาพัฒนาการประจำศูนย์บริการ ME HUG

 • นักวิชาการศึกษาพิเศษ แผนกพัฒนาการเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน

นายธีระ เพ็ชรภา

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

คุณธีระ เพ็ชรภา จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2557 ในปีเดียวกันคุณธีระได้รับประกาศนียบัตรการประกอบโรคศิลป์ในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก จากกระทรวงสาธารณะสุข และได้ฝึกปฏิบัติงานที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สถาบันสมเด็จเจ้าพระยาในปี 2556

 

ปัจจุบันได้ปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกที่โรงพยาบาลศรีธัญญา 

 

ความเชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล/คู่สมรส/วัยรุ่น/วัยทำงาน/วัยกลางคน พฤติกรรมหมกมุ่น/เสพติด ภาวะซึมเศร้า เครียด  วิตกกังวล นอนไม่หลับ ด้วยทฤษฎี Cognitive Behavior therapy (CBT) ,Positive Psychotherapy

ประสบการณ์

 • นักจิตวิทยากระบวนการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

 • นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 • ตำแหน่งปัจจุบัน : นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา
   

นางสาวกาญจนา พูลพืชชล

นักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

คุณกาญจนา พูลพืชชล จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2559

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยา ทำหน้าที่

ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านบุคลิกลักษณะผ่านเครื่องไบโอสแกน อยู่ที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด และยังได้รับการรับรองการฝึกอบรมและความชำนาญการด้านการให้คำปรึกษาเป็นเวลา 150 ชั่วโมง

จากบริษัท โซล โฟกัส จำกัด

นางสาวชนากานต์ คำกอก

นักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

คุณชนากานต์ คำกอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2563

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านบุคลิกลักษณะผ่านเครื่องไบโอสแกน อยู่ที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด และยังได้รับการรับรองการฝึกอบรมและความชำนาญการ

ด้านการให้คำปรึกษาเป็นเวลา 150 ชั่วโมง จากบริษัท โซล โฟกัส จำกัด 

 
 

สนใจเข้าร่วมกลุ่มแพทย์ของเราหรือไม่?

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Privacy

Copyright © 2020 by Doctor Anywhere Pte Ltd. All Rights Reserved.

DA ICON-01.png