บุคลากรทางการแพทย์ของเรา

นพ. ธนณพัฒฒ์ นาตะสุต

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 

นพ. ธนณพัฒฒ์ นาตะสุต จบการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ท่านปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลภัทรรังสิตตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิก NCDs โรงพยาบาลพุทธมณฑล ท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติงานแพทย์ทั่วไปสำหรับการดูแลรักษาแบบส่วนตัว

อุปนิสัยของท่าน เป็นคนมีน้ำใจและมีอารมณ์ขัน เป็นคนติดดิน ทำให้ท่านมีความโดดเด่นในอาชีพ

พญ. ทักษอร  สุริยกานต์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

 

พญ. ทักษอร  สุริยกานต์ จบการศึกษาจาก โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ครอบครัว ขณะนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ 

 

 

 

พญ. ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร

อายุรแพทย์ และ

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ระบาดวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลพระรามเก้า

พญ. ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี 2526 ได้รับการรับรองเป็นคณะแพทยศาสตร์เชิงป้องกันในปี พ.ศ. 2532

ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและทำงานด้านระบาดวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

พญ. ทิพยดาวรรณ วิไลพันธุ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรงพยาบาลพระรามเก้า

 

พญ. ทิพยดาวรรณ วิไลพันธุ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2544 ท่านได้รับการรับรองด้านอายุรศาสตร์ในปี 2550 ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อายุรศาสตร์และสอนนักเรียนแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ไทย ท่านมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ

ปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบส่วนตัว 

พญ. ทักษิณา ฉายวัฒนะ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ทักษิณา ฉายวัฒนะ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในปี 2552 เธอเริ่มฝึกงานและทำงานเป็น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2556

ปัจจุบันเธอทำงานที่โรงพยาบาลเอกชน

นพ. ธนพัฒน์ จันทราพิรัตน์

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

นพ. ธนพัฒน์ จันทราพิรัตน์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้ปฏิบัติงาน

ณ โรงพยาบาลอยุธยาในปี 2557 ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์พัฒนาการ

15 และคลินิก

นพ. อธิวิทย์ สินอยู่

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

นพ. อธิวิทย์ สินอยู่ สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทั่วไปที่คลินิก

พญ.นิรมล อึ้งตระกูล

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

พญ. นิรมล อึ้งตระกูล จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2549 และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปีพ.ศ. 2555

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสำหรับ

การรักษาแบบส่วนตัว

นพ. คณากิจ มุทธากลิน

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

นพ. คณากิจ มุทธากลิน จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อปีพ.ศ. 2555 ผ่านการรับรองหลักสูตรศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อปีพ.ศ. 2562

 

ปัจจุบันเป็นแพทย์ปฏิบัติการด้านกีฬา โรงพยาบาลกรุงเทพ และรับให้การรักษาที่คลินิกส่วนตัว

พญ. ณัฐชยา พลพิชัย

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

พญ. ณัฐชยา พลพิชัย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่ ผ่านการฝึกงานที่

โรงพยาบาลสงขลาในปีพ.ศ. 2560

 

ปัจจุบันเป็นแพทย์ปฏิบัติทั่วไปสำหรับการรักษา

แบบส่วนตัว

พญ. ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายคุณภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า

 

พญ. ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หรือ หมอเกด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเรียกท่านแบบนั้น ท่านจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2536 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก OBGYN ในปี 2542 และเคยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพระราม 9 ตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาลพระราม 9

ท่านยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปสำหรับการดูแลรักษาแบบส่วนตัวอีกด้วย

พญ. พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์

การเดินทางและท่องเที่ยว

พญ. พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลเขตร้อนกรุงเทพ ประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเวลาเดียวกัน ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไป (โรคหวัด, อาการระบบทางเดินหายใจอื่นๆ, โรคภูมิแพ้, ฯลฯ), อาการปวดกล้ามเนื้อ, โรคออฟฟิศซินโดรม, โรคระบบทางเดินอาหาร, การให้คำปรึกษาก่อนเดินทาง & วัคซีน, ปรสิตและโรคเขตร้อนอื่นๆ 

นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ และ อายุรแพทย์

โรงพยาบาลพระรามเก้า

 

นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี 2536 เป็นศัลยแพทย์ที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์มากว่า 25 ปี ปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นศัลยแพทย์ให้คำปรึกษาและการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลพระราม 9 

พญ. ปิ่ณพลอย ศรีอภิรมย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

พญ. ปิ่ณพลอย ศรีอภิรมย์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 เธอเริ่มฝึกงานที่โรงพยาบาลพุทธโสธรจ. ฉะเชิงเทราตั้งแต่ปี 2559 - 2561

เธอได้ก่อตั้งคลินิกความงามชื่อว่า “Mine Clinic” และ

 

ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาที่ American Board ในด้าน Anti-Aging

นพ. สุกฤษฏิ์ ถิรมนัส

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

นพ. สุกฤษฏิ์ ถิรมนัส จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา ตั้งแต่ปี 2558 
เขาเริ่มฝึกงานที่โรงพยาบาลสุรินทร์ จ. สุรินทร์ เป็นเวลา 1 ปีและที่โรงพยาบาลท่าตูม จ. สุรินทร์ เป็นเวลา 2 ปี

 

ปัจจุบันเขาทำงาน ในตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ที่คลินิก MedConsult และทำงานร่วมกับ Doctor On Call เพื่อให้คำปรึกษาส่วนตัว

พญ. นันทวัน ชอุ่มทอง

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

พญ. นันทวัน ชอุ่มทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) จาก Gullas College

of Medicine, Visayas University ในปี 2530

และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง Dermatologic Therapy ในปีพ.ศ. 2544

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. มาริสา สุขบัติ

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

พญ. มาริสา สุขบัติ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานแพทย์ทั่วไปทั้งในโรงพยาบาลรัฐ

และเอกชนมากว่า 8 ปี 

นพ. นคริน สายหยุดทอง

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

นพ. นคริน สายหยุดทอง จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อปีพ.ศ. 2555  ผ่านการรับรองหลักสูตรศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ ในปีพ.ศ. 2562 เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 – 2563

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานที่แผนกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมสะโพกและเข่า โรงพยาบาลตำรวจ

นพ. อาจิณ มณีกาญจน์

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 

 

นพ. อาจิณ มณีกาญจน์ จบแพทยศาสตร์บัณฑิต

(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีพ.ศ. 2560 ได้ทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

และแพทย์ใช้ทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563

โรงพยาบาลลำปาง 

 

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

สนใจเข้าร่วมกลุ่มแพทย์ของเราหรือไม่?

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

© 2018 by DA Clinic Group

Call Us: +65 6954 0513

Copyright @ 2020 by Doctor Anywhere (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.