UA-179148474-1
 

แพทย์ทั่วไป

Doctor Vee_Thanakorn.jpg

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น (หมอวี)

DA Clinic

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น (หมอวี) มีประสบการณ์ทำงานในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปอยู่ที่คลินิกเอกชนและบริษัทมหาชนเป็นเวลา 10 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการการเผาผลาญสำหรับการควบคุมน้ำหนัก นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น

สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ American Board in Nutritional Wellness ปัจจุบันดำรง

ตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำ DA Clinic

 

ให้บริการภาษาไทย

DR Nattawat.jpg

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร

DA Clinic

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร มีประสบการณ์ทำงานใน

ฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปเป็นเวลา 6 ปี ในปี 2563 ท่านได้รับใบวุฒิบัตรในด้านโสตศอนาสิกวิทยาจากโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2557

โดยท่านได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี

ในแผนกโสตศอนาสิกวิทยาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

 

ให้บริการภาษาไทย

Dr.Nattiya.jpg

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว

DA Clinic

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว มีประสบการณ์ 5 ปี

ในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปที่คลินิกส่วนตัวและองค์กรสาธารณะ แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันกำลัง

ศึกษาด้านวิสัญญีวิทยา หรือวิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบ

หรือยาชา (หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน)

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ให้บริการภาษาไทย

DR Krittanont.jpg

นายแพทย์ กฤตนนท์ วัธนเวคิน

DA Clinic

นายแพทย์กฤตนนท์ วัธนเวคิน ให้บริการให้คำปรึกษา

ภาษาไทยหรืออังกฤษ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายแพทย์กฤตนนท์ วัธนเวคิน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nottingham สาขาชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 และจบการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์

ในปีการศึกษา 2562

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

WhatsApp Image 2020-04-17 at 12.09.04.jp

แพทย์หญิง ทักษิณา ชยวัฒนา

MedOnCall โดย MedConsult

แพทย์หญิง ทักษิณา ชยวัฒนา ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ ทำหน้าที่ในแผนกรังสีวิทยาที่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระหว่างปี 2552 - 2556 แพทย์หญิง ทักษิณา ชยวัฒนา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

เมื่อปี 2552 ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลเอกชน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

นายแพทย์ ธนณพัฒฒ์ นาตะสุต

โรงพยาบาลพุทธมณฑล

นายแพทย์ธนณพัฒฒ์ นาตะสุต สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล

พัฒน์รังสิตตั้งแต่ปี 2560 ที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล

ปัจจุบันทำหน้าที่แพทย์ผู้ชำนาญทั่วที่ในโรงพยาบาลเอกชน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง ทักษร สุริยกานต์

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนกรุงเทพมหานคร

แพทย์หญิง ทักษร สุริยกานต์ ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ มีประสบการณ์เป็นแพทย์ฝึกหัดด้าน

เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์หญิง ทักษร สุริยกานต์ สำเร็จการศึกษาจากโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในกรุงเทพ

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

 

 

แพทย์หญิง ธารทิพย์ ธำรงวรางกูร

โรงพยาบาลพระราม 9

แพทย์หญิง ธารทิพย์ ธำรงวรางกูร สำเร็จการศึกษาจาก

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่

ปี 2526 ได้รับการรับรองคณะแพทยศาสตร์ป้องกัน

ในปี 2532 ปัจจุบันทำงานเป็นอายุรแพทย์และโรคระบาดวิทยา

ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

 

Dr Thipyadawun pic

แพทย์หญิง ทิพยดาวัลย์ วิไลพันธุ์

โรงพยาบาลพระราม 9

แพทย์หญิง ทิพยดาวัลย์ วิไลพันธุ์ ทำงานเป็น

แพทย์อายุรกรรมเชี่ยวชาญด้านหัวใจ แพทย์หญิง ทิพยดาวัลย์ วิไลพันธุ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ในปี 2544 ได้รับการรับรองคณะกรรมการอายุรศาสตร์

ในปี 2550 ปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล

ในแผนกอายุรกรรมและหัวใจ

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

DR Thanidapsd.jpg

แพทย์หญิง ฐานิดา แสงชาตรี

DA CLINIC

แพทย์หญิง ฐานิดา แสงชาตรี เคยปฏิบัติงานประจำ

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อำเภอศรีราชา

และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แพทย์หญิง ฐานิดา แสงชาตรี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันกำลังทำงานเป็นแพทย์

ผู้ชำนาญทั่วไปประจำโรงพยาบาลเปาโล

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

DR Wirut.jpg

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ

DA Clinic

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ มีประสบการณ์

ทำงาน 3 ปี ในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป รวมทั้งยังเคย

ปฏิบัติงานเป็นหมอ หู คอ จมูกอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหลักสูตร

แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสตศอนาสิกวิทยา

 

ให้บริการภาษาไทย

DR Thitiya.jpg

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ

DA Clinic

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ในฐานะแพทย์

ผู้ชำนาญทั่วไป เคยปฏิบัติงานที่คลินิกและโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง แพทย์หญิง ธิติยา

ชัชราวรรณ สำเร็จการศึกษาในปี 2558

จาก Southwestern University of Philippines

สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Ichkal.jpg

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง

DA Clinic

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง มีประสบการณ์

การทำงานในแผนกห้องฉุกเฉิน และทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตราดตั้งแต่ปี 2557 เป็นเวลา 3 ปี นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2556 มีประสบการณ์การทำงานใน

ต่างประเทศและผ่านการอบรมที่ RACGP ประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นนักวิจัยที่บริษัท Babylon จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำหน้าที่แพทย์ทั่วไปในคลินิกเอกชน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Photo - Dr. Pinploy Sriapirom.jpg

แพทย์หญิง ปิ่นพลอย ศรีภิรมย์

MedOnCall โดย MedConsult

แพทย์หญิง ปิ่นพลอย ศรีภิรมย์ สำเร็จการศึกษา

จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อปี 2559 ฝึกงานที่โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทราตั้งแต่ปี 2559 - 2561 แพทย์หญิง ปิ่นพลอย ได้ก่อตั้งคลินิก

ความงามชื่อ “Mine Clinic” และปัจจุบันกำลังศึกษาคณะกรรมการเวชศาสตร์ชะลอวัย ประเทศอเมริกา

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

Photo - Dr. Sukrit Thiramanus.jpg

นายแพทย์ สุกฤต ธีระมนัส

MedOnCall โดย MedConsult

นายแพทย์ สุกฤษฎิ์ ธีระมนัส ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ ทำหน้าที่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 ปีและโรงพยาบาลธาม 2 ปี นายแพทย์ สุกฤษฎิ์ ธีระมนัส สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันทำงาน

เป็นอายุรแพทย์ที่คลินิก MedConsult และทำงานร่วมกับ Doctor On Call

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

โรงพยาบาลพระราม 9

แพทย์หญิงปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ให้บริการให้

คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ ทำหน้าที่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้ามาตั้งแต่ปี 2547 แพทย์หญิงปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2536 และได้รับประกาศนียบัตรสูตินรีเวชวิทยาใน

ปี 2542 ปัจจุบัน ทำหน้าที่แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

แพทย์หญิง พลอย ลักขณาวิสิฎฐ์

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์การเดินทาง

และการท่องเที่ยว

แพทย์หญิง พลอย ลักขณาวิสิฎฐ์ เป็นแพทย์ประจำบ้าน

มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไป

(โรคไข้หวัดอาการทางเดินหายใจอื่น ๆ โรคภูมิแพ้ ฯลฯ )

ปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรม โรคระบบทางเดินอาหาร

การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง วัคซีนพยาธิและ

โรคเขตร้อนอื่น ๆ แพทย์หญิง พลอย ลักขณาวิสิฎฐ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโทด้านโรคเวชศาสตร์เขตร้อน

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

โรงพยาบาลพระราม 9

นายแพทย์ ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ เป็นศัลยแพทย์ที่ได้รับ

การรับรองจาก คณะกรรมการและได้รับการฝึกฝนมากกว่า

25 ปี นายแพทย์ ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สำเร็จการศึกษา

จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี 2536 ปัจจุบันทำหน้าที่ศัลยแพทย์ที่ปรึกษาและปฏิบัติงานในตำแหน่งอายุรแพทย์ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

K.Thanicha.jpg

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์

DA CLINIC

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์ ปัจจุบันกำลังทำงาน

เป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำโรงพยาบาลและคลินิก

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์ สำเร็จการศึกษา

ด้านอายุรกรรมและการผ่าตัดจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน ในปีการศึกษา 2557 หลังจากนั้นได้กลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Dr Kanyarit.jpg

นายแพทย์ กัณณ์ยฤทธิ์ เรืองวัฒนาพงษ์

DA CLINIC

นายแพทย์ กัณณ์ยฤทธิ์ เรืองวัฒนาพงษ์ จบการศึกษาจาก China Medical University ในปี 2560 และได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์ของไทยในปี 2561 มีประสบการณ์การฝึกงาน

ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 ปัจจุบันปฏิบัติงานในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในภาคเอกชน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

K.Wanchalerm - Photo 1.jpg

นาย วันเฉลิม  คงคาหลวง

นักจิตวิทยาที่ DA Thailand

คุณวันเฉลิม คงคาหลวง มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการเข้าใจตนเองผ่านประสบการณ์ในชีวิต โดยตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นมนุษย์ คุณวันเฉลิม คงคาหลวง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยรมคำแหงในปีการศึกษา 2561 คุณวันเฉลิม คงคาหลวง มีประสบการณ์ฝึกงานที่ศูนย์บริการ 1413 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปัจจุบันได้เปิดศูนย์บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส่วนตัว ​

 

ให้บริการภาษาไทย

K.Bodeepol - Photo.jpg

นาย บดีพล เลิศเผ่าพันธุ์

นักจิตวิทยาที่ ME HUG

คุณบดีพล เลิศเผ่าพันธุ์ ทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ (SADP) คุณบดีพล เลิศเผ่าพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1

มีประสบการณ์การฝึกงานในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู

ผู้ติดยาแห่งชาติบรมราชชนนี และได้เข้าร่วมโครงการฝึก

อบรมการปัจจุบันคุณบดีพล ได้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพจิต ME HUG

 

ให้บริการภาษาไทย

K.Natchaya - Photo.jpg

นาวสาว ณัฐชยา จังไพโรจน์

นักจิตวิทยาเด็ก ในบริษัท The Indelible Footprints ประเทศไทย และ Little Sprout Child’s Centre

คุณณัฐชยา จังไพโรจน์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กประถมวัย ในฐานะคุณครูอนุบาล และครูประกบสำหรับเด็กพิเศษ คุณณัฐชยา จังไพโรจน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว จากมหาวิทยามหิดล ในปีการศึกษา 2560 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาเด็ก Early Interventionist ณ Little Sprout Child’s Centre และบริษัท The Indelible Footprints ประเทศไทย​

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

K.Kantharat - Photo.jpg

นางสาว กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน

นักจิตวิทยาที่ ME HUG

คุณกัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน ด้วยประสบการณ์ 12 ปีกับการทำงานด้านเด็กและวัยรุ่นมาหลายปี คุณกัณฐรัตน์ได้

ก่อตั้ง “ME HUG” ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย คุณกัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน จบการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2552

 

ให้บริการภาษาไทย

Karnchana.jpg

นางสาว กาญจนา พูลพืชชล

นักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

คุณกาญจนา พูลพืชชล ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านบุคลิกลักษณะ คุณกาญจนา พูลพืชชล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2559 ปัจจุบันอยู่ที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัดและยังได้รับการรับรองการฝึกอบรมและความชำนาญการด้านการให้คำปรึกษาเป็นเวลา 150 ชั่วโมง จากบริษัท โซล โฟกัส จำกัด

 

ให้บริการภาษาไทย

Chanakarn.jpg

นางสาว ชนากานต์ คำกอก

นักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

คุณกาญจนา คำกอก ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านบุคลิกลักษณะ คุณกาญจนา พูลพืชชล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2559 ปัจจุบันอยู่ที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัดและยังได้รับการรับรองการฝึกอบรมและความชำนาญการด้านการให้คำปรึกษาเป็นเวลา 150 ชั่วโมง จากบริษัท โซล โฟกัส จำกัด

 

ให้บริการภาษาไทย

K.Kwankao Photo.jpg

นางสาว ขวัญข้าว เตชวีรพงศ์

นักจิตวิทยาคลินิก ในแผนกพัฒนาการเด็ก

โรงพยาบาลตากสิน

นางสาวขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ ในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก จากกระทรวงสาธารณะสุข และได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2557 ในปี 2561

คุณขวัญข้าวรับประกาศนียบัตรการประกอบโรคศิลป์

ปัจจุบันได้ทำงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก ในแผนกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลตากสิน

 

ให้บริการภาษาไทย

2 K.Hern_Photo.jpg

นายเหิร ประสานเกลียว

นักจิตวิทยาที่  MEHUG

คุณเหิร เป็นที่ปรึกษากับความสนใจในการใช้วิธีการ

เชิงบูรณาการส่วนใหญ่เป็น Satir Model เขายัง

หลงใหลในความแตกต่างของบุคลิกในแต่ละบุคคลและ

เช่น enneagram เมื่อรวมภูมิหลังทางวิทยาศาสตร์

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ด้วยความรักในงานสหวิทยาการและการฝึกอบรมที่อุดมสมบูรณ์ในการให้คำปรึกษาเขามีความกระตือรือร้นที่จะค้นหา

เส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

7 K.Sinee.jpg

นางสินี วงษ์โสพนากุล

นักจิตวิทยาที่  MEHUG

คุณสินี จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พยาบาลวิชาชีพ

ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2525-2537 และยังเคยทำงาน

เป็นพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาลราชวิถี

 

ปัจจุบันเธอทำงานเป็นนักบำบัดโดยทำงาน

เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้ป่วยยาเสพติดที่โรงพยาบาล

ธัญญารักษ์สงขลามามากกว่า 10 ปี

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

K.Wilawan.jpg

แพทย์หญิงวิลาวัลย์ กำจรปรีชา

นักจิตวิทยาที่ MasterWork Clinic

แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ในปีพ.ศ 2553 ได้รับ การรับรองคณะกรรมการจิตเวชศาสตร์

ในปีพ.ศ 2556 จากโรงพยาบาลศิริราช และฝึกงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวตั้งแต่ปีพ.ศ 2556

 

ปัจจุบันทำงานเป็นจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

และคลินิก Joy of Minds

 

ให้บริการภาษาไทย

Bhumpaphop.jpg

 นายแพทย์ภูมิปภพ สุนศุข

Psychiatrist at Joy of Minds

นายแพทย์ ภูมิปภพ สุนศุข จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2557 โดยได้รับใบวุฒิบัตรของการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชในปี 2562 จากแผนกจิตเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจิตเวชที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Temhathai.jpg

แพทย์หญิงเต็มหทัย   นาคเทวัญ

Psychiatrist at Joy of Minds

แพทย์หญิงเต็มหทัย นาคเทวัญ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2559 โดยได้รับใบวุฒิบัตร

ของการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชในปี 2563

และปฏิบัติงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกจิตเวช โรงพยาบาลตากสิน นอกจากนี้ยังเป็นนักจิตเวช Part-time ให้กับโรงพยาบาลเพชรเวช และได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมนารมย์และ

โรงพยาบาลกรุงเทพในช่วงกลางคืน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Renumat.jpg

นางสาว เรณุมาศ เอียดชูทอง

นักจิตวิทยาที่ DA Thailand

คุณเรณุมาศ เอียดชูทอง มีประสบการณ์การทำงาน 9 ปีที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเด็ก ปัญหาด้านครอบครัว และการส่งเสริม

บุคคลิกภาพเพื่อการทำงาน คุณเรณุมาศ เอียดชูทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (จิตเวช)

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา พ.ศ. 2557

ปัจจุบันรับงานฟรีแลนซ์เป็นนักบำบัดด้านสุขภาพจิต

 

ให้บริการภาษาไทย

K.Porramaporn - Photo.jpg

นางสาว ปรมาภรณ์ สุคนธทรัพย์

นักจิตวิทยาที่ ME HUG

คุณปรมาภรณ์ สุคนธทรัพย์ ทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษด้านจิตใจ (SADP) คุณปรมาภรณ์ สุคนธทรัพย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปีการศึกษา 2563 ระหว่างการศึกษาได้มีประสบการฝึกงานในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาแห่งชาติบรมราชชนนี ในปี 2562 และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการ ปัจจุบันคุณปรมาภรณ์ ได้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพจิต ME HUG

 

ให้บริการภาษาไทย

K.Nithit - Photo.jpg

นาย นิธิศ ฉันทธนาวงศ์

นักจิตวิทยาที่ ME HUG

คุณนิธิศ ฉันทธนาวงศ์ นักจิตวิทยาพัฒนาการของศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย คุณนิธิศ ฉันทธนาวงศ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปี พ.ศ.2562 มีประสบการณ์ด้านเด็กและเด็กพิเศษจากการฝึกงานที่สถาบันราชานุกูล อีกทั้งยังผ่านการอบรมการทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล (Basic Satir Model Therapy) ในปี 2563 ในปัจจุบันกำลังปฎิบัติหน้าที่เป็น

นักวิชาการศึกษาพิเศษ ที่แผนกพัฒนาการเด็ก กลุ่มงาน

กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน และME HUG

 

ให้บริการภาษาไทย

K.Teera - Photo.jpg

นาย ธีระ เพ็ชรภา

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

คุณธีระ เพ็ชรภา นักจิตวิทยาที่ให้บริการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ฝึกปฏิบัติงานที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สถาบันสมเด็จเจ้าพระยาในปี 2556 คุณธีระ เพ็ชรภา จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2557 ในปีเดียวกันคุณธีระได้รับประกาศนียบัตรการประกอบโรคศิลป์ในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก จากกระทรวงสาธารณะสุข ปัจจุบันได้ปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

Kantee.jpg

นาย กันต์ธีร์ เอี้ยวสกุล

นักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

คุณกันต์ธีร์ เอี้ยวสกุล ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา และอาจารย์แนะแนว คุณกันต์ธีร์ เอี้ยวสกุลจบการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาที่บริษัท โซล โฟกัส จำกัด

 

ให้บริการภาษาไทย

DR Chutapat.jpg

นายแพทย์ จตุภัทร คุณสงค์

CEO บริษัท Joy of Minds

นายแพทย์จตุภัทร คุณสงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Joy of Minds กับประสบการณ์มากกว่า 8 ปีกับความเชี่ยวชาญด้านความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ ปัญหาการเสพติด และความผิดปกติทางเพศ นายแพทย์จตุภัทร คุณสงค์ ปฏิบัติงานในฐานะจิตแพทย์ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน จบการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือจากการเป็นจิตแพทย์แล้ว ยังปฏิบัติงานเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

K.Manissara.jpg

แพทย์หญิง มนิสสรา เกตุแก้ว

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในปี พ.ศ. 2562

ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการแก่

ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ พฤติกรรมก้าวร้าว สมาธิสั้น ขาดทักษะทางสังคม และการเรียนไม่ดี รวมถึงให้คำแนะนำแก่

ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ Joy of Minds Clinic

 

ให้บริการภาษาไทย

3 K.Danuphon_photo.jpg

นายดนุพร สุนทรพงษ์

นักจิตวิทยาที่  MEHUG

คุณดนุพร จบการศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปีพ.ศ. 2560 ก่อนเข้าทำงานที่มีฮักเขาทำงานที่โรงพยาบาลราชวิถี

ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ปีพ.ศ. 2562 ถึงธันวาคมปีพ.ศ. 2563 และเป็นที่ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  เขาเชี่ยวชาญในการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา, สร้างแรงบันดาลใจ

โรคซึมเศร้าความเครียดและความวิตกกังวล

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

7 K.Thanida.jpg

นางสาวฐานิดา ชุณหกมลรักษ์

นักจิตวิทยาที่  MEHUG

คุณฐานิดา จบการศึกษาจากภาควิชาจิตวิทยา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพ.ศ. 2561 ได้รับการรับรองในปีพ.ศ. 2563 และได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญา (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560) และ

โรงพยาบาลอุดรธานี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562) ได้เข้าร่วมสัมมนาและเวิร์กช็อป 30 ชั่วโมงชื่อ "Art Therapy"

และโครงการอื่น ๆ เกี่ยวกับจิตวิทยา

 

ให้บริการภาษาไทย

1 K.Kulachart_photo1.jpg

นายกุลชาติ รังสิมันต์

นักจิตวิทยาที่  MEHUG

คุณกุลชาติ จบการศึกษาจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2563 ก่อนเข้าทำงานที่ MEHUG เคยทำงานที่ PRTR Recruitment เป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร ตั้งแต่มกราคมปีพ.ศ. 2563 ถึงพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2563 ได้รับการ

ฝึกอบรมเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก

โดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ (ABA)

โดย Care Thailand ศูนย์ฟื้นฟูและการศึกษาออทิสติก เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตวิทยาเชิงบวก

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

K.Suchawadee.jpg

นางสาวสุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์

Psychiatrist at Joy of Minds

แพทย์หญิงสุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2556 โดยได้รับใบวุฒิบัตรของการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในปี 2559 และ 2561 ตามลำดับ หลังจากนั้นได้ปฎิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มาตั้งแต่ปี 2561

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Dr Chatchaya.jpg

แพทย์หญิง ชัชชญา เพียรจงกล

Psychiatrist at Joy of Minds

แพทย์หญิงชัชชญา เพียรจงกล จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นจิตแพทย์

ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เชี่ยวชาญด้าน

ความผิดปกติทางอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม โดยการใช้

วิธีทางจิตอายุรเวทที่แตกต่างกันในการรักษาผู้ป่วยทางจิต

ให้บริการภาษาไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

Doctor Vee_Thanakorn.jpg

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น (หมอวี)

DA Clinic

นายแพทย์ธนกร ศรีบานชื่น ได้จดทะเบียน

เป็นนักโภชนาการ โดยปฏิบัติงานอยู่ที่ดีเอคลินิก

ประจำประเทศไทย เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการ American Board in Nutritional Wellness

มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการการเผาผลาญ

สำหรับการควบคุมน้ำหนัก

 

นอกจากนี้ยังเคยออกรายการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้

และคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการและการคุมอาหาร

เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

 

ให้บริการภาษาไทย

Paweena.jpg

นางสาวปวีณา วงศ์อัยรา

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณปวีณา จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ได้รับ

ประกาศณียบัตรสำหรับนักโภชนาการในปี พ.ศ. 2555 และเริ่มงานที่โรงพยาบาลเอกชนในปี พ.ศ. 2556

 

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่่ Eatwellconcept 

ให้บริการภาษาไทย

Praerawee.jpg

นางสาวแพรรวี ศรีสุรินทร์

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณแพรรวี มีประสบการณ์การเป็นนักโภชนาการ 7 ปี

ในคลินิกด้านโภชนาการ เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาสำหรับการควบคุมน้ำหนัก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคตับ

โรคหัวใจ และมะเร็ง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้อาหารทาง

สายยางแก่คนไข้

 

ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลเอกชน ทำหน้าที่ดูแลเพื่อป้องกันและฟื้นฟูคนไข้จากโรคและอาการต่าง ๆ

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Kamonchanok.jpg

นางสาวกมลชนก ค้าสุวรรณ

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณกมลชนก สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

ปิยมหาราชการุณย์ ทำหน้าที่เป็นนักโภชนาการ

คุณกมลชนกมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ ไม่ว่ารูปร่างจะเป็นแบบใดก็ตาม

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Manussanun.jpg

นางสาวมนัสนันท์ ปิติศรีสิทธิ์

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณมนัสนันท์ สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับประกาศนียบัตรนักโภชนาการ

ในปี พ.ศ. 2557 เริ่มต้นทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช

ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

 

ให้บริการภาษาไทย

Sivaporn.jpg

นางสาวศิวพร ชัยมัติ

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณศิวพร สำเร็จการศึกษาด้านโภชนาการและ

สารอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตรนักโภชนาการในปี พ.ศ. 2561

 

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านสารอาหาร สถาบันรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้บริการภาษาไทย

Yanisa.jpg

นางสาวญาณิศา พุ่มสุทัศน์

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณญาณิศา สำเร็จการศึกษาด้านโภชนาการและสารอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2561 และได้รับประกาศนียบัตรนักโภชนาการในปี พ.ศ. 2562 เริ่มต้นการทำงานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในฐานะนักโภชนาการตั้งแต่ปี 2561 มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและมะเร็ง รวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติด้านการกินและผู้ป่วยโรคไต

ให้บริการภาษาไทย

Didsayachai.jpg

นายดิษยชัย ไพรรุ่งเรือง

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณดิษยชัย เริ่มต้นอาชีพที่โรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2559 มีความเชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนัก

การควบคุมน้ำหนักแบบ Mediterranean การดูแล

ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ความดันโลหิตสูง

ไขมันในเส้นเลือดสูง และโรคไต ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Eatwellconcept

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Pasit.jpg

นายพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณพศิษฐ์ สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับประกาศณียบัตรนักโภชนาการ

ในปี พ.ศ. 2552 มีประสบการณ์การดูแลคนไข้เบาหวาน ลดน้ำหนัก และการให้คำปรึกษาสำหรับนักกีฬา

 

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักพูดด้านโภชนาการและ

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Jinjuta.jpg

นางสาวจินต์จุฑา ประสพธรรม

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณจินต์จุฑา สำเร็จการศึกษาปริญาตรีปี

พ.ศ. 2556 และปริญญาโทในปี พ.ศ. 2558

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประกาศณียบัตรนักโภชนาการปีพ.ศ. 2556 มีประสบการณ์ด้านนักโภชนาการและการสื่อสารด้านโภชนาการและสารอาหารที่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงบริษัทชั้นนำ

 

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักโภชนาการที่ Eatwellconcept

 

ให้บริการภาษาไทย

kritchana.jpg

นางสาวกฤดิ์ชนา หุตะแพทย์

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณกฤดิ์ชนา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัย  Copenhagen เคยทำงานในฐานะนักโภชนาการที่

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีความเชี่ยวชาญในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง นอกจากนี้

ยังทำงานควบคู่กันที่ Grandpa Urban Farm ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชออแกนิก

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Piyatida.jpg

นางสาวปิยะธิดา คำนนท์

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณปิยะธิดา สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับประกาศนียบัตรนักโภชนาการ

ในปี พ.ศ. 2558 เริ่มต้นทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช

ปิยมหาราชการุณย์ ในแผนกนักโภชนาการ มีความเชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนัก การควบคุมน้ำหนัก

และระบบดูดซึมอาหาร

 

ให้บริการภาษาไทย

Warin.jpg

นางสาววารินทร์ คณะเสน

นักโภชนาการที่ Eatwellconcept

คุณวารินทร์ สำเร็จการศึกษาด้านโภชนาการและสารอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้รับประกาศนียบัตรนักโภชนาการในปี พ.ศ. 2562 เริ่มต้นทำงานในฐานะนักโภชนาการที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาหาร เชื้อโรคไม่ติดต่อ และโภชนาการเพื่อนักกีฬาเบื้องต้น

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 
 
 

สนใจเข้าร่วมกลุ่มแพทย์ของเราหรือไม่?

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม