UA-179148474-1

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay") ใช้บังคับการเข้าถึงและใช้งานบัญชีชำระเงินเสมือนด็อกเตอร์ เอนีแวร์ ("ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์" หรือ "DA Pay")

 

ก. ด็อกตอร์เอนีแวร์ เพย์ ดำเนินการโดยบริษัท ด็อกเตอร์เอนีแวร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ("ด็อกเตอร์ เอนีแวร์") การอ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay โดยใช้คำว่า "เรา" หรือ "ของเรา" ต้องหมายถึงด็อกเตอร์ เอนีแวร์ในฐานะผู้ดำเนินงานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ "ท่าน" และ "ของท่าน" ต้องหมายถึงผู้ใช้งาน ด็อกเตอร์ เอนีแวร์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบัญชีผู้ใช้ด็อกเตอร์

เอนีแวร์ และมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการชำระเงินในการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการของกลุ่มบริษัท ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วโดยการร้องขอและ/หรือ ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์นั้น ท่านในฐานะผู้ใช้งานตกลงข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อง DA Pay (รวมถึงรายละเอียดใดก็ตามที่ระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยใน https://doctoranywhere.co.th/fags หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ) หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของ DA Pay กรุณางดใช้งานบริการด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์

ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ของท่านและบัญชีผู้ไช้ด็อกเตอร์ เอ

นีแวร์ของท่านดังกล่าวข้างต้น

 

คุ. กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนคำถามที่พบบ่อยที่ https://doctoranywhere.co.th/faqs หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือคำจำกัดความและการตีความ หากบริบทมิได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ต้องมีความหมายดังนี้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA

 

"เวอร์ชันภาษาต่างประทศ" นิยามไว้ตามข้อ 15.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay "ผู้ได้รับขดใช้คำเสียหาย" หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงานกรรมกร ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิของต็อกเตอร์ เอนีแวร์ "ด็อกเตอร์เอนีแวร์" หมายถึงองค์กรที่ระบุไว้ในส่วนอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และรวมถึงผู้สืบทอดและผู้รับโอนสิทธิของดีอกตอร์เอนีแวร์ "บัญผู้ใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์" หมายถึงบัญชีออนไลน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ด็อกเดอร์ เอนีแวร์ "ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์" นิยามไว้ในส่วนอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay "ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครคิต" หรือ "เครดิต" นิยามไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay "เว็บไซต์ด็อกตอร์ เอนีแวร์" นิยามว่าเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) ที่ท่านได้สั่งชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทด็อกเตอร์ เอนีแวร์

 

"เครื่องมือการชำระเงิน" นิยามไว้ในข้อ 3.1 "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนติดต่อ หรือระบุตำแหนของบุคคล ข้อมูลส่วนตัวอาจประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ส่งใบแจ้งหนี้ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครติตของท่าน

 

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" นิยามไว้ในข้อ 2.6

 

"คูปองส่งเสริมการขาย" หมายถึงดูปองส่งเสริมการขายที่ออกโดยด็อกเตอร์ เอนีแวร์ให้กับผู้ไช้งานอันเกี่ยวข้องกับต็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์เป็นครั้งคราวโดยเป็นของกำนัลตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้กระทำได้ ซึ่งเป็นการให้เครดิตตามจำนวนเงินสำหรับการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของผู้ใช้ และผู้ใช้อาจใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ได้ก่อนวันหมดอายุของดูปองตามที่ด็อกเตอร์ เอนีแวร์กำหนดโดยใช้ดุลยพินิแต่เพียงผู้ดียวและภายใต้เงื่อนไขที่ ด็อกเตอร์ เอนีแวร์อาจบังคับใช้เป็นคราวๆ ไป

 

"คูปองเงินคืน" หมายถึงคูปองเงินคืนที่ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ออกให้โดยเป็นการคืนเงินให้กับผู้ใช้จากการซื้อสินค้าหรือบริการก่อนหน้าที่ในเว็บไชต์ของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ด็อกเตอร์ เอนีแวร์อาจบังคับใช้เป็นคราวๆ ไป

 

"ข้อมูลการลงทะเบียน" นิยามไว้ในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัว

 

"ค่าบริการ" นิยามไว้ในข้อ 6.1

 

"ผู้ใช้" หมายถึงผู้ใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ที่ได้รับอนุญาต

1. การเข้าถึงด็อกเตอร์เอนีแวร์ เพย์

1.1 ท่านตกลงที่จะ

1.1.1 ใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์เพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และในลักษณะที่ถูกกฎหมายตลอดเวลาและยังตกลงด้วยว่าจะดำเนินกิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์โดยสุจริต

1.1.2 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ประกาศ กฎระเบียบและนโยบายการใช้งาน และคำแนะนำต่างๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ทางบริษัทฯ ออกประกาศเป็นคราวๆ

1.1.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายละเอียดหรือข้อมูลที่ให้ไว้กับเราอันเกี่ยวข้องกับด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์นั้นถูกต้อง

1.2 เรามีนโยบายห้ามและสกัดกั้นการฟอกเงินและกิจกรรมใดก็ตามที่เอื้อให้เกิดการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายหรือการก่ออาชญากรรม เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันและกำหนดให้กรรมกร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของเรายึดมั่นในมาตรฐานเหล่านี้เพื่อป้องกันการใช้สินค้าและบริการของเราเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน

1.3 การใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ จำกัดไว้เพียงผู้ใช้เว็บไซต์ด็อกตอร์ เอนีแวร์ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

2. การลงทะเบียน

2.1 กระบวนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์กำหนดให้ท่านต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ด็อกตอร์ เอนีแวร์ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีความจำเป็นกับเรา ("ข้อมูลการลงทะเบียน") ท่านต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าครบถ้วนและถูกต้อง ท่านรับทราบและตกลงว่า ด็อกเตอร์ เอนี่แวร์อาจแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนของท่านภายในกลุ่มบริษัท ด็อกเตอร์เอนีแวร์ เป็นครั้งคราว

2.2 นอกเหนือจากข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าว เราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกมือและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตน อายุ และ/หรือยืนยัน

รายละเอียดบัญชีธนาคารหรือบัญเดบิต เครดิต การชำระเงินล่วงหน้า เช่น บัตรต่างๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเราท่านตกลงว่าท่านจะให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารดังกล่าวกับ

เราโดยทันทีที่ได้รับการร้องขอ หากทนไม่ให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารดังกล่วกับเราโดยทันที เราอาจจำกัดการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านหรือระงับหรือปิดการ

ใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

2.3 ท่านอนุญาตให้เราดำเนินการสอบถามข้อมูลใดๆ ทีเห็นว่าจำเป็นเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอก) ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงในการดำเนินคืนเงินให้กับท่าน

2.4 ผู้ใช้แต่ละรายมีสิทธิใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์เพียงหนึ่ง (1) บัญชีที่กับบัญชีผู้ไช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์

2.5 ท่านต้องรับผิตชอแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านไว้ในที่ปลอดภัย โดยแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำและ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หากเกิดความเสียหายขึ้นกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านต้องแจ้งให้
ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ ทราบทันที

2.6 ข้อมูลส่วนตัวทั้งปวงที่ใไว้กับเราจะได้รับการจัดการเก็บรักษา และประมวลผลตามคำประกาศนโยบายต่อผู้ใช้งาน ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")(https:doctoranywhere.co.th/privacy-policy) โดยการยอมรับข้อกำหนดและงื่อนไขของ DA Pay ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวและให้

ความยินยอมในการรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

3. ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิต

3.1 ท่านอาจคงเงินไว้ในด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ และเงินดังกล่าวเมื่อหักจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเราแล้ว จะถือเป็นเครดิตค็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน ("ด็อกเตอร์ เอนีแวร์

เพย์ เครติต") สามารถสะสมเครดิตดังกล่วไว้ในต็อกเตอร์เอนีแวร์ เพย์ของท่านได้ โดยการโอนเงินจากเครื่องมือชำระเงินที่เรายอมรับเป็นคราวๆ ไป (รวมถึงบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เช็ค และบัญชีออมทรัพย์ หรือวิธีการชำระเงินล่วงหน้าอื่นที่เราอนุญาต เรียกรวมกันว่า "เครื่องมีอชำระเงิน")

3.2 กรณีที่บัตรเดบิตหรือบัตรเครติตเป็นตัวเลือกการชำระเงินของท่าน ท่านตกลงว่าเราอาจออกคำสั่งอนุมัติวงเงินตามสมควรซึ่งไม่ใช้จำนวนเงินจริงที่เรียกเก็บจากบัตรของ

ท่าน เพื่อยืนยันวิธีการชำระผ่านบัตรของท่าน วงเงินดังกล่าวอาจปรากฏอยู่ในรายละเอียดการใช้จ่ายในส่วนของ "รอดำเนินการ" คำสั่งอนุมัติวงงินดังกล่าวออกให้เพื่อเป็น

มาตรการป้องกันการใช้บัตรของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือเป็นการฉ้อ โกง

3.3 สำหรับการโอนเงินจากครื่องมีอชำระเงินไปยังด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครติตของท่านนั้น เราไม่รับรองว่าเครื่องมือชำระเงินอย่างหนึ่งอย่างใดของท่านนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือผู้ออกครื่องมือชำระเงินของท่านจะอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการโอนเงินหรือไม่

3.4 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่งอื่น ทั้งท่านและด็อกเตอร์ เอนีแวร์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ของบุคคลที่สามรวมถึงผู้ออกบัตรหรือธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตของท่าน อย่างไรก็ดีเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธเครื่องมือชำระเงินใดๆ รวมถึงบัตรเครดิต บัตรดบิต หรือบัญธนาคารตามวิธีการเติมเงินภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

3.5 กรณีที่การชำระเงินของท่านผ่านด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์โดยใช้บัตรเดบิตหอบัตรเครดิตเป็นการดำเนินการในต่างประเทศ ท่านต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใน

การดำเนินการนั้นด้วย

3.6 ท่านต้องรับผิดชอบในการระงับข้อพิพาทใดๆ กับบริษัทผู้ให้บริการบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของท่านเอง

3.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำต้องการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านเป็นครั้งคราว รวมถึง (1) จำนวนเงินที่ท่านเติมเข้าไปด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ภายในครั้งเดียวและ (2) จำนวนเงินรวมที่ท่านเติมเข้าไปด็อกเตอร์ เอนี่แวร์เพย์ภายในช่วงเวลาใดก็ตาม

 

4. การใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน

4.1 ท่านอาจใช้ด็อกเดอร์ เอนีแวร์ เพย์เพื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ด็อกตอร์ เอนีแวร์ได้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจจำกัดจำนวนเงินหรือจำนวนการทำรายการผ่านด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการกำหนดให้ก่อนนำส่งเอกสารยืนยันตัตนเพิ่มเติมก่อนทำการซื้อได้

4.2 นอกหนือจากผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์สามารถถือครองได้ตลอดเวลาอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือ

จำนวนเงินรวมเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) หรือตามวงเงินต่ำสุดที่ไต้แจ้งให้ท่านทราบและจำนวนเงินรวมของรายการชำระเงินโดยใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ในหนึ่งปีปฏิทินต้องไม่เกิด 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือจำนวนเงินรวมเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

4.3 เครดิตทั้งหมดในด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านจะใช้ได้เพียงหนึ่ง (1) ปีที่นับจากวันที่ทำรายการครั้งสุดท้าย (รายการชื่อหรือเติมเงิน) ด็อกเตอร์เอนีแวร์ต้องมีสิทธิเข้าดำเนินการกับเครดิตที่หมดอายุแล้วตามที่เห็นสมควรภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงเครดิตในด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ที่ถูกริบไว้ด้วย

4.4 ท่านจะได้รับดอกเบี้ยหรือกำไรอื่นๆ จากเครดิตในด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน ด็อกตอร์ เอนีแวร์อาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่เราถือไว้ในพามของทนได้ ท่านตกลงโอนสิทธิของท่านให้กับด็อกตอร์ เอนีแวร์สำหรับผลประโยชน์ได้ก็ตามที่ไต้รับจากด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน

4.5 ท่านอาจตรวจสอบด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตของท่านในเว็บไซต์ของด็อกตอร์ เอนีแวร์ได้ เครติตที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ต้องใช้เป็นหลักฐานชัดแจ้งของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตของท่าน

4.6. เนื่องจากรายการซื้อของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์อาจเป็นการทำรายการด้วยบัตรเครดิตโดยผ่านสถาบันการเงิน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดๆ ในการทำรายการดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีการปฏิเสธการชำรเะงินจากสถาบันการเงินนั้นด็อกตอร์ เอนีแวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกเก็บเงินที่มิได้มีการดำเนินการ (ไม่เกินจำนวนเงินที่มีข้อโต้แย้ง) จากด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านหรือโดยวิธีอื่นใดที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

4.7 ด็อกเตอร์ เอนีแวร์มีสิทธิริบเครดิตในอกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านหากมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการใช้งานของก่อนนั้นมีลักษณะเป็นการฉ้อโกง มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีส่วนพัวพันในการก่ออาชญากรรมใดๆ หรือกรณีที่ด็อกเตอร์ เอแวร์มีหตุอันชื่อได้ว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

4.8 แต่ละครั้งที่ท่านใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์นั้น ท่านอนุญาตให้เราหักจำนวนเงินในด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์เครดิตของท่านได้ตามจำนวนเงินการทำรายการทั้งหมดและค่าธรรมเนียมใดๆ รวมถึงค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนียมชำระเงิน และภาษีทั้งปวงที่เรียกเก็บ จำนวนเงินการชื่อใดๆ จะเรียกเก็บจากคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองเงินคืนเป็นอันดับแรก (ยึดวันหมดอายุที่เร็วที่สุดของดูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองเงินคืนนั้น) โดยจะเรียกเก็บจากด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครติตของท่าน ท่านสามารถชำระเงินได้โดยใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านในขอบเขตที่ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครติตรองรับสำหรับการทำรายการต่างๆ เหล่านั้นเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำรายการชื่อที่เกินกว่าจำนวนเงินในด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตของท่าน เราจะไม่มีการขยายวงเงินเครดิตในการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน และท่านต้องจ่ายเงินคืนให้เราทันทีหากด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตของท่านต่ำกว่าศูนย์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

4.9 ท่านต้องรับผิดชอบการทำรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์เพย์ของท่าน หากมีบุคคลอื่นเข้าถึงด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์

ของท่าน เราจะถือเสมือนว่าท่านได้อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าใช้งานและท่านต้องรับผิดชอบการทำรายการใดก็ตามที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการ

ทำรายการนั้นด้วย

4.10 ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีถึงการใช้งานด็อกเตอร์เอนีแวร์ เพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์เอนีแวร์ เพย์ ท่านต้องรายงานการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวภายในเก้าสิบ (90) วันเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์เพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ดำเนินการพิจารณา

4.11 ท่านตกลงว่าเราจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลจากการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีมีการใช้งานบัญชีผู้ใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ โดยไม่ได้รับ

อนุญาตในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้ตามดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของเรา

4.11.1 กรณีที่การเรียกร้องใดๆ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำรายการที่บนดำเนินการบนอุปกรณ์ของท่าน ไอพีแอดเดรสของท่าน หรืออาณาบริเวณอื่นใดที่ผู้ใช้งานยอมรับ

4.11.2 กรณีที่ท่านได้กระทำการฉ้อโกงหรือประมาทเลินเล่อรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ท่านได้จงใจเปิดเผยรายละเอียดการเข้าใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ให้บุคคลภายนอกทราบ

4.113 หากท่านไม่ให้เอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ กับเราตามที่เราร้องขอซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น

4.11.4 กรณีที่เงินจำนวนใดก็ตามในด็อกเตอร์เอนีแวร์ เพย์ของท่านอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมายหรือภาระติดพันอื่น

4.11.5 กรณีที่การทำรายการนั้นกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ ความวุ่นว่ายในบนเมือง เป็นต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร และ/หรือ

4.11.6 กรณีที่เครื่องรับหรือระบบใดก็ตาม (รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการของด็อกตอร์ เอนีแวร์ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือได้รับผลกระทบจากความขัดข้องทางเทคนิค

ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำรายการที่เกี่ยวข้อง

4.12 ภายใต้ข้อ 7 และ 8.4 ไม่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนเงินสด โอนเงิน หรือถอนเงินจำนวนใดๆ ในด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ ของท่าน

4.13 เราต้องมีสิทธิปฎิเสธการทำรายการใดก็ตามในด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ ของท่านหาก

4.13.1. การทำรายการนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีผู้ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ของท่าน หรือ

4,132 กรณีที่เรามีเหตุอันเชื่อได้ว่าการทำรายงานนั้นอาจละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ หรือทำให้เราหรือบริษัทในเครือรายใดของเราต้องรับผิดหรือมีภาระผูกพัน

4.13.3. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการใช้คูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองเงินคืนที่ด็อกตอร์ เอนีแวร์สงสัยว่าอาจเป็นการใช้คูปองในทางมิชอบหรือฉ้อโกงหรือเป็นการ

ดำเนินการผิดกฎหมายในส่วนที่กี่ยวข้องบัญชีผู้ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์

4.14. ขณะใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์เพื่อชำระเงินตามคำสั่งชื่อในเว็บไชต์ด็อกตอร์ เอนีแวร์นั้น การชำระเงินอาจดำเนินการผ่านบัญชีของเราหรือบริษัท ในเครือของเราและ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ขึ้นทะเบียนแล้วซึ่งกระทำการในนามของเรา

4.15. สำหรับรายการซื้อแต่ละรายการที่ท่านทำผ่านเว็บไซต์ด็อกเตอร์ อแวร์ เราจะโอนงินจากด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านเมื่อมีกรณีหนึ่งกรณี ใดต่อไปนี้เกิดขึ้นเป็น

ลำดับแรก

4.151. เราได้รับการยืนยันการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์จากด็อกเตอร์ เอนีแวร

4.15.2 ท่านไม่ได้ยืนยันการรับสินค้าหรือบริการภายในเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าท่านได้รับสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

4.15.3. การสรุปข้อตกลงการชำระหนี้หรือข้อพิพาทใดๆ ระหว่างทนและผู้ใช้รายอื่นใดในเว็บไซต์ของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ และ/หรือด็อกตอร์ เอนีแวร์ ซึ่งในกรณีนี้จะมีการจ่าย

เงินตามข้อตกลงการชำระหนี้หรือการระงับข้อพิพาทนั้น หรือ

4.15.4. ด็อกเตอร์ เอนีแวร์หรือบริษัทในเครือรายหนึ่งรายใดของด็อกตอร์ เอนีแวร์ได้รับคำสั่ง คำวินิจฉัย คำตัดสินหรือคำพิพากษาใดๆ จากศาลยุติธรรม คณะอนุญาตโดยตุลาการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ซึ่งสั่งการให้เราเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้จะมีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามคำสั่ง คำวินิจฉัย คำตัดสิน หรือคำพิพากษานั้น

4.16. เมื่อมีการเบิกจ่ายงินดังกล่าว เราต้องมีสิทธิหักออกหรือกค่าธรรมเนียมทางการเงินหรือคำบริการใดๆ ที่ครบกำหนดและพึงชำระให้กับด็อกตอร์ เอนีแวร์ตามจำนวนดัง

กล่าวหากสามารถกระทำได้

4.17. หากท่านพบปัญหาในการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน กรุณาติดต่อเราได้ที่ (https://doctoranywhere.co th/ contact-us) หากท่านได้ทำรายการสั่งซื้อในเว็บไซต์ด็อกตอร์ เอนีแวร์ไปแล้ว และพบปัญหาคำสั่งซื้อของท่าน กรุณาติตต่อฝ่ายบริการลูกค้า (https://doctoranywhere.co.th/contact-us)

4.18. ท่านต้องทำรายการสั่งซื้อใดๆ ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ด็อกตอร์ เอนีแวร์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของด็อกเตอร์

เอนี่แวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.19. ท่านตกลงส่งหนังสือบอกกล่าวทั้งปวง ให้ข้อมูลเนื้อหา และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวง และให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทั้งปวงตามสมควรแก่เราเพื่อดำเนิน

การกับด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน หากการที่ท่านไม่สามารถกระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าใดๆ ในการทำรายการใดก็ตามในด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์

ของท่าน ด็อกตอร์ เอนีแวร์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความล่าช้านั้น

4.20. ท่านรับทราบและตกลงว่า เราไม่ใช่ธนาคารหรือตัวแทนรับโอนงิน และบริการที่เรามอบให้กับท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์นั้นต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้บริการธนาคารหรือบริการโอนเงิน เรามิได้กระทำการในฐานะทรัสตี ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือคนกลางอันเกี่ยวข้องกับด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิต

 

5. การเบิกถอน

5.1 ครดิตของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถขอคืนได้ยกเว้นเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา ไม่สามารถนำเครดิตดังกล่าวไปขายต่อหรือ โอนมูลค่าได้ เครดิตของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ต้องไม่ถือเป็นตีความ หรือใช้เป็นตราสารที่มีค่าหรือสามารถแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 

6. ค่าบริการ

6.1. เราขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดค่าธรรมเนียมของค่าใช้จ่ายในการให้บริการด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์แก่ท่านซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ ("ค่าบริการ")

 

7. เงินคืน

7.1. หากได้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ไปแล้ว ท่านมีสิทธิขอรับงินคืนในภายหลังไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการตั้งกล่าว

ท่านตกลงว่าเราจะ (1) ออกคูปองเงินคืนให้กับด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตของท่านเพื่อคืนเงินดังกล่าว หรือ (2) กรณีที่สั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิต จะให้เครดิตงินคืนกับบัตร

เครดิตไบเดียวกันนั่น เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านก่อนดำเนินการคืนเงินจำนวนใดๆ

 

8. การปิดและการไม่ใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน

8.1. ท่านอาจขอให้เราเปิดการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์เพย์ของท่านได้ทุกเมื่อโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา รายละเอียดการติดต่ออยู่ใน (https://doctoranywhere.co.th/contact-us)

8.2. เราอาจใช้ดุลยพินิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวได้ทุกเมื่อในการ

8.2.1 ยุติการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านหรือส่วนใดก็ตามของบริการดังกล่าว

8.2.2. ปิดการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน และ/หรือ

8.2.3. เปิดการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านอีกครั้งเมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จ (ถ้ามี)

8.3. เราจะพยายามแจ้งการยุติหรือปิดการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านให้ท่านทราบ ท่านตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึง ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านได้

8.4. การปิดการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์จะไม่เป็นการยกเลิกการทำรายการใดก็ตามที่ท่านได้ดำเนินการไปแล้ว

8.5. หากด็อกเตอร์ เอนีแวร์ได้ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดไว้เป็นประการอื่น ต้องไม่มีการคืนเงินเครดิตใดๆ ให้กับด็อกเตอร์ เอนีแวร์เพย์ของท่าน

8.6. หากด็อกเตอร์ เอนีแวร์ พย์ของท่านปิดใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะติดต่อท่านเพื่อดำเนินการคืนเงินหากเป็นไปได้ โดยเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เหลือตามที่ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์กำหนดไว้ในข้อ 8.6. ท่านต้องไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนใดๆ ในส่วนที่ของด็อกเตอร์เอนีแวร์ เพย์ เครดิตจากคูปองส่งเสริมการขาย ในทุกกรณี

8.7.ท่านยังต้องรับผิดชอบต่อภาระผูกพันทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับต็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ การปิดการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านไม่ได้ทำให้ท่านพ้นจากความรับผิดใดๆ

ในด็อกตอร์ เอแวร์ เพย์ กรณียังต้องรอการตรวจสอบขณะที่ปิดการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ไปแล้ว และด็อกเตอร์ เอนีแวร์พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมีการคืนเงิน เราอาจถือครองงินของท่านไว้ก่อนเป็นเวลาสูงสุดหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน นับจากวันที่ปิดการใช้งานเพื่อป้องกันความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา หากเราสงสัยว่า ท่านได้ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์เพื่อจุดประสงค์ใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย เราอาจถือครองด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตที่คงอยู่ตามเวลาที่เห็นสมควรภายใต้ดุลยพินิจเด็ดขาดของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนด

8.8. หากเป็นไปได้ เราจะคืนเงินอิเล็กทรอนิกส์ใดๆในด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากปิดการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์โดยใช้วิธีการ

ชำระเงินใดๆ ที่เราเห็นสมควรตามดุลยพินิจของเรา โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องนำส่งรายการต่อไปนี้ให้กับเรา

8.8.1 รายละเอียดบัญชีธนาคารซึ่งชื่อและที่อยู่ของเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและที่อยู่ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน และ

8.8.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามดุลยพินิจของด็อกตอร์ เอนีแวร์แต่เพียง

ผู้เดียว

8.9. เรามีสิทธิที่จะไม่คืนงินจำนวนใดๆ ที่มีข้อโต้แย้งหรือเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay จนกว่าข้อโต้แย้งนั้นจะยุติลงหรือกรณี

ที่ศาลที่มีเขตอำนจตามกฎหมายมีคำสั่งในเรื่องตั้งกล่าว

8.10. เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการกระทำใดๆ อันเป็นการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มก่อการร้าย การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ก่อนอนุญาต

ให้เบิกถอนเงินจำนวนใดก็ตาม รวมถึงการคืนเงินให้กับท่านหลังจกปิดการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านแล้วหรือก่อนดำเนินการคืนเงิน

 

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

9.1. เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ได้ทุกเมื่อโดยประกาศฉบับที่ปรับปรุงล่าสุดให้ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ฉบับปรับปรุงล่าสุดต้อง

มีผลทันทีที่ประกาศในการใช้งานด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์แต่ละครั้งนั้น ท่านยืนยันว่าท่านตกลงเข้าผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นคราวๆ ไป

 

10. ความพร้อมใช้งานของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์

10.1. เราอาจปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือยุติการให้บริการด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องระบุเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราไม่ต้องรับผิด

ชอบ ในกรณีที่การปรับปรุง การแก้ไข หรือการระงับการใช้งานตังกล่าวเป็นการขัดขวางไม่ให้ท่านเข้าถึงด็อกเตอร์ เอนีแวร์เพย์ของท่านหรือส่วนหนึ่งส่วน ใดของต็อกเตอร์ เอนี

แวร์ เพย์ของท่าน

 

11. การรับรองและการรับประกัน

11.1. โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay นี้ก่อนรับรองและรับประกันว่า ท่านเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ในสิงคโปร์ เวียดนาม) หรือ 20 ปีบริบูรณ์

(ในไทย) และไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในการใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ และทนตกลงแก้ต่างชดใช้ค่าเสียหาย และทำให้เรา ผู้ได้รับชดใช้คำเสียหาย บริษัท ในเครือ

และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจพ้นจากความรับผิดต่อข้อเรียกร้อง การทวงถาม (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือความรับผิดอื่นทั้งปวงที่

เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากหรือเกิดจากการที่ท่านละเมิดการรับรองและรับประกันนี้ เราอาจรายงานการกระทำที่ต้องสงสัยใดๆให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

 

12. กิจกรรมต้องห้าม

12.1, ในการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านนั้นท่านต้องไม่:

12.1.1. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด

12.1.2. ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านเพื่อกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย

12.1.3 ใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านในลักษณะที่อาจส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง เบี้ยปรับหรือความรับผิดอื่นต่อเรา ผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลภายนอก หรืออาจเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่มิชอบหรือละเมิดระเบียบสมาคมหรือเครือข่ายการใช้บัตร หรือ

12.1.4. ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้

12.2. ภายใต้ดุลยพินิแต่เพียงผู้เดียวของเรา หากเราเชื่อได้ว่าท่านน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามดังกล่าว เราอาจดำเนินมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

12.2.1. เราอาจระงับหรือจำกัดการเข้าถึง และ/หรือปิดการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน

12.2.2. เราอาจยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และปฏิเสธที่จะให้บริการกับท่าน

12.2.3. เราอาจถือครองด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครดิตของท่านไว้สูงสุด 180 วันหากมีเหตุจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงจากความรับผิด หรือ

12.2.4. เราอาดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่าน

12.3. หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ในสิงคโปร์/เวียดนาม) หรือ 20 ปี (ในไทย) ท่นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยการให้ความยินยอมในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay นี้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านตกลงรับผิดชอบต่อ (1) การดำนินการของท่านในการใช้งานด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ (2) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีเกี่ยวข้องกับการใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน และ (3) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay หากทนไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ท่านต้องหยุดใช้งานด็อกเตอร์เอนีแวร์ เพย์

 

13. การปฏิเสธความรับผิด

13.1. ท่านดกลงว่า ท่านต้องรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งปวงที่เกิดจากการใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่าน

13.2. เราไม่รับประกันว่า

13.2.1. ด็อกเตอร์ เอแวร์ เพย์จะเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าน

13:2.2. บริการด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์จะทำงานได้ต่อเนื่องทันเวลา หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ

13.2.3. ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือวัตถุใดๆ ที่ท่านสั่งซื้อ โดยใช้ด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์จะเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าน

13.3. เว้นแต่ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ และบริการที่เกี่ยวข้องจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" "ตามที่มีอยู่" และ "มาพร้อมกับความชำรุดบกพร่อง" จึงไม่มีการรับประกัน การรับรอง เงื่อนไข การยอมรับ และข้อกำหนดทั้งปวงไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัย

13.4 ตามขอบเขดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เราและบริษัทในเครือของเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทางอ้อม คำเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่ย่อมเกิดขึ้น

ค่าเสียหายพิศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไรหรือรายได้ ธุรกิจหยุดชะงักเสีย โอกาสทางธุรกิจ ข้อมูลสูญหายหรือเสียประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจไม่ว่าโดยสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การละเมิดสิทธิ หรือโดยประการอื่นอันเกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ และบริการที่เกี่ยวข้องของท่าน ความรับผิดรวมทั้งหมดของเราต่อท่านในทุกกรณีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ของท่านต้องไม่เกินด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ เครติตขณะที่ความรับผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

13.5. เขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกัน โดยนัยหรือการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อค่าเสียหายที่ย่อมเกิดขึ้นหรือค่าเสียหายสืบ

เนื่อง ดังนั้นจึงอาจไม่มีการบังคับใช้ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดดังกล่าวกับท่าน ท่านยังมีสิทธิอื่นที่แตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายและเขตอำนาจตามกฎหมายอื่น

13.6. กรณีที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบรณ์ (ในสิงคโปร์ เวียดนาม) หรือ 20 ปีบริบูรณ์ (ในไทย) เมื่อท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านอันเกิดจากการใช้งานด็อกเตอร์เอนิแวร์ เพย์

 

14. หนังสือบอกกล่าว

14.1, หนังสือบอกกล่าวจากเรา

14.1.1.ท่านตกลงว่า หนังสือบอกกล่าวทั้งปวงหรือการติดต่อสื่อสารอื่นจากเราถือว่าได้ส่งมอบให้ท่านแล้วหาก (2) ได้แจ้งผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดก็ตามที่เราเลือกใช้เป็นคราวๆไป ต้องถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วในวันที่จัดพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ (2) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ล่าสุด ซึ่งถือว่าท่านได้รับแล้ว ในวันถัดไปจากวันที่ไปรษณีย์หรือวันที่ส่งให้ดังกล่าว

14.2. หนังสือบอกกล่าวจากท่าน

14.2.1. ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่วเป็นลายลักษณ์ให้เราโดยส่งไปยังที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ (อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) และต้องถือว่าเราได้รับหนังสือบอกกล่าวก็

ต่อเมื่อได้รับแล้วเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามตอบสนองต่อหนังสือบอกกล่าวของท่านให้ได้ทันท่วงที แต่เราก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบสนองได้รวดเร็วในอัตราที่สม่ำเสมอได้ตลอดเวลา

14.3. การแจ้งข้อมูลด้วยวิธีอื่น

14.3.1. แม้ว่าจะระบุไว้ในข้อ 14.1 และ 14.2 ก็ตาม เราอาจกำหนดวิธีอื่น ในการส่งหนังสือบอกกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ในรูปแบบอื่น) และเวลาหรือกรณีที่ต้องถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว

15. ข้อกำหนดทั่วไป

15.1. สิทธิและการเยียวยาความเสียหายที่สะสมเพิ่มขึ้น

15.1.1 หากมิได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และสิทธิละการเยียวยาความเสียหายภายใต้ข้อกำหนด

และเงื่อนไขของ DA Pay ต้องสะสมเพิ่มขึ้นและไม่กระทบและอยู่นอกเหนือจากสิทธิหรือการแก้ไขความเสียหายใดๆ ที่เราพึ่งได้รับตามกฎหมายหรือตามหลักความเสมอภาค

และการใช้สิทธิหรือการแก้ไขความเสียหายใดๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay หรือตามกฎหมายหรือหลักความเสมอภาค (ยกว้นว่าเป็นไปตามขอบเขต (ถ้ามี) ที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay หรือตามกฎหมายหรือหลักความเสมอภาค) ต้องไม่ขัดขวางหรือกีดกันไม่ให้เรา ใช้สิทธิหรือการแก้ไขความเสียหายอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความเสมอภาค

15.2. การไม่สละสิทธิ์

15.21 การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ต้องไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเล่านี้ และการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าวต้องไม่กระทบกับสิทธิของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ในภายหลัง

15.3. การแยกออกจากกันได้

15.3.1 หากข้อกำหนดใดก็ตามในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay มิชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ในทุกกรณี ต้องไม่กระทบต่อหรือลดทอนความชอบ

ด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ถูกต้อง และควรบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DAPay และข้อกำหนดที่เหลือนั้นต้องยังบังคับใช้ได้ไปเสมือน

ว่าข้อกำหนดที่มิชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้นั้นถูกแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay

15.4. สิทธิของบุคคลภายนอก

15.4.1 บุคคลหรือองค์กรที่มิได้เป็นคู่สัญญาภาย ใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ต้องไม่มีสิทธิบังคับ ใช้ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ไม่ว่าจะ

มีการระบุชื่อบุคคลหรือองค์กรนั้นในฐานะสมาชิกของกลุ่มเฉพาะ หรือมีรายละเอียดฉพาะใดๆ ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ต้องไม่มีข้อความใดในข้อนี้ที่กระทบต่อสิทธิของ

ผู้รับมอบหรือผู้รับ โอนสิทธิรายใดก็ตามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay

15.5. กฎหมายที่ใช้บังคับ

15.5.1. การใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ต้องบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์

15.6. ข้อพิพาท

15.6.1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องพยาขามยุดิขอพิพาทใดๆ ที่อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay หรือการใช้ด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์โดยสุจริตทันที

ด้วยการเจรจาฉันมิตร กรณีที่ไม่อาจยุติข้อพิพาทนั้นได้ด้วยการเจรจาฉันมิตรภายในสามสิบ (30 วันนับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบว่าเกิด

ข้อพิพาทดังกล่าวขึ้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยื่นข้อพิพาทให้ศาลยุติธรรมของสิงคโปร์ซึ่งมีเขตอำนาจเด็ดขาดเป็นผู้ตัดสินขาด ท่านตกลงว่ากระบวนการยุติข้อพิพาทใดๆ

ต้องจัดขึ้นเป็นการเฉพาะรายเท่านั้นโดยมิใช่การดำเนินคดีแบบกลุ่ม รวมกลุ่ม หรือ โดยผู้แทน

15.6.2 ท่านต้องไม่ยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อผู้ได้รับชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เกิดกรณีที่เป็นเหตุให้ต้องยื่นข้อ

เรียกร้องดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดก็ตามและตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

15.7. คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

15.7.1. เราอาจขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทันทีหากพิจารณาโดยสุจริตแล้วเห็นว่า คำสั่งห้ามกระทำการชั่วคราวหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอื่นที่มีผลทันทีนั้นเป็นการแก้ไขความเสียหายที่เหมาะสมหรือเพียงพอต่อการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

15.8. การแก้ไขข้อผิดพลาด

15.81.ข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการพิมพ์ผิด เขียนผิดหรือข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นอื่นในใบตอบรับ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นในส่วนของเราต้องได้รับการแก้ไขโดย

ไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ในส่วนของเรา

15.9. ภาษาที่ใช้

15.9.1. กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay มีการดำเนินการหรือแปลป็นภาษาใดๆ นอกหนือจากภาษาอังกฤษ ("เวอร์ชันภาษาต่งประเทศ") ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้องใช้บังคับและยึดถือเป็นหลักก่อนเวอร์ชันภาษาต่างประเทศ

15.10 ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

15.10.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ต้องประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างท่านและเราอันเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ต้องใช้

แทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในที่นี้ที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้

15.11 การมีผลผูกพันและรวมเข้าไว้ด้วยกัน

15.11.1 ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใดๆ (รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ ถ้ามี) ที่เราเก็บรักษาไว้ และ/หรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ต้องมีผลผูกพันและเป็นข้อยุติสำหรับท่านไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ได้ก็ตาม และต้องเป็นหลักฐานโดยชัดแจ้งของรายละเอียด และ/หรือข้อมูลที่ส่งให้ระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกทั้งปวงดังกล่าวเป็นหลักฐานที่รับฟังได้และว่าท่านต้องไม่คัดค้านหรือโต้แย้งการรับฟังได้ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความถูกต้องแท้จริงของบันทึกนั้นบนหลักการที่ว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์และท่านได้สละสิทธิ์ใดๆ (ถ้ามี) ในการคัดค้าน

15.12. การจำงเหมาช่วงและการแต่งตั้งตัวแทน

15.121 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทนหรือจ้างเหมาช่วงการปฏิบัติตามหน้ที่หรือภาระผูกพันใดๆ ของเราอันเกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์ เอนีแวร์ เพย์ให้กับผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดที่เราเห็นสมควร

15.13.การโอนสิทธิ

15.13.1. ท่านต้องไม่โอนสิทธิของท่าน หรือมอบหมายภาระผูกพันของทนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay โดยมิได้รับความยินขอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ก่อน เราอาจโอนสิทธิหรือมอบหมายภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay ให้กับบุคคล

15.14. เหตุสุดวิสัย

15.14.1. เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตาม ข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA

Pay (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมของด็อกตอร์ เอนีแวร์ เพย์ กรณีที่ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเราภายนอกได้ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา

Privacy

Copyright © 2020 by Doctor Anywhere Pte Ltd. All Rights Reserved.

DA ICON-01.png