top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว
และการคุ้มครองข้อมูล

Anchor 1

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดพื้นฐานที่ Doctor Anywhere (Thailand) Company Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“DA”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) อาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ http://doctoranywhere.co.th (“เว็บไซต์”) และ/หรือ แอปพลิเคชัน Doctor Anywhere (“แอปพลิเคชัน”) (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองขององค์กรที่เราได้ว่าจ้างเพื่อรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของเรา

 

หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มใดๆ

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. ข้อมูลที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 

“ลูกค้า” หมายถึงบุคคล ผู้ซึ่ง (a) ติดต่อเราผ่านวิธีการใดๆ ก็ตาม (เช่น ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือ (b) อาจหรือได้ทำสัญญากับเรา สำหรับให้เราจัดหาสินค้าหรือบริการใดๆ 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตาม (a) จากข้อมูลนั้น หรือ (b) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่เรามี หรือมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงได้

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากคุณขึ้นอยู่กับลักษณะการโต้ตอบระหว่างคุณกับเรา ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

 

 1. ชื่อ หมายเลขประจำตัว เช่น หมายเลขประจำตัว หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ เพศ และวันเดือนปีเกิด

 2. ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้ที่คุณมอบให้เรา (รวมถึงข้อมูลหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับประวัติทางการแพทย์หรือสุขภาพของคุณ ค่ารักษาพยาบาล สถานะสุขภาพ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ภาพการวินิจฉัย)

 3. ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรทางการแพทย์/ผู้ให้บริการด้านการรักษา ซึ่งให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือการดูแลสุขภาพแก่คุณผ่านแพลตฟอร์ม (รวมถึงบันทึกทางการแพทย์ บันทึกการรักษาและการตรวจ)

 4. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่คุณให้เรา (เช่น ข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตหรือระบบการชำระเงินออนไลน์)

 5. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาที่คุณใช้

 6. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือที่อยู่

 7. ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจป้อนลงในแพลตฟอร์มหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

 

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามบริบทที่อนุญาต)

 

การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

4. โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่เป็น (a) ข้อมูลที่คุณมอบให้เราโดยสมัครใจโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ("ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ" ซึ่งอาจรวมถึง นายจ้างหรือผู้ประกันตนของคุณ กรณีพวกเขาได้ดำเนินการเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ (b) การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจะได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นๆ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยังไม่ได้แจ้งให้คุณทราบ (ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตทางกฎหมาย)

 

5. เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

 

 1. ใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในระหว่างหรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการของเราตามที่คุณร้องขอ (รวมถึงการจัดหาบริการทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ)

 2. เพื่อการยืนยันตัวตนของคุณ

 3. เพื่อตอบกลับ จัดการ และประมวลผลคำถาม คำร้องขอ ใบสมัคร ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากคุณ

 4. เพื่อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

 5. เพื่อการประมวลผลหรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามคำเรียกร้องของคุณ

 6. เพื่อการประมวลผลการชำระเงินหรือธุรกรรมเครดิต

 7. เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของบริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลผ่านการทบทวนคุณภาพและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน

 8. เพื่อการสร้างข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้หรือตั้งใจที่จะใช้เพื่อระบุตัวบุคคล (เช่น สถิติรวมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม)

 9. เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการอัปเดตแพลตฟอร์ม

 10. เพื่อทำการตลาดและการส่งเสริมแพลตฟอร์ม บริการ และผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มแก่คุณ

 11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ แนวทาง หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล

 12. เพื่อการแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และการวิจัยตลาด

 13. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คุณให้ข้อมูล

 14. เพื่อส่งต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงผู้ให้บริการและตัวแทนบุคคลที่สามของเรา และหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 15. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น

 

6. ในขณะที่คุณใช้แพลตฟอร์ม บริการ เพื่อทำการซื้อหรือจัดเตรียมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบางอย่างอาจถูกเก็บรวบรวมไปด้วย

 

 1. ข้อมูลกิจกรรมบนไซต์: เราอาจติดตามการดำเนินการบางอย่างที่คุณทำบนแพลตฟอร์ม เช่น เนื้อหาการค้นหาที่คุณดำเนินการบนแพลตฟอร์ม

 2. อุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล: เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนจากอุปกรณ์นั้น เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ประเภทเบราว์เซอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่อ และเวลาเข้าถึง

 3. คุกกี้ (เช่น ข้อมูลขนาดเล็กที่ไซต์ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณในขณะที่คุณกำลังดูเว็บไซต์): เราอาจใช้คุกกี้ชั่วคราว (ซึ่งจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ) และคุกกี้ถาวรเพื่อทำให้แพลตฟอร์มและบริการใช้งานง่ายขึ้น เพื่อทำให้การโฆษณาของเราดีขึ้น และเพื่อปกป้องคุณและ DA คุณสามารถสั่งการเบราว์เซอร์ของคุณ โดยเปลี่ยนตัวเลือกให้หยุดรับคุกกี้ หรือแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ถ้าคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณจะไม่สามารถอยู่ในระบบต่อไปในแพลตฟอร์มได้ ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอ "ห้ามติดตาม" ในทุกส่วนของแพลตฟอร์มของเราได้

 4. ตำแหน่งตามเวลาจริง: ฟีเจอร์บางตัวของแพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณตามเวลาจริง เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อคุณกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์/ผู้ให้บริการด้านการรักษาที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของคุณ

 5. ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไป ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อช่วยให้เราส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้กับคุณ ตัวอย่างของข้อมูลที่อาจรวบรวมและใช้ ได้แก่ วิธีที่คุณใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ นอกจากนี้ ในกรณีที่แอปพลิเคชันของเราขัดข้องบนอุปกรณ์มือถือของคุณ เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นซอฟต์แวร์รุ่นอุปกรณ์มือถือของคุณและผู้ให้บริการอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของเรา

6.การวิเคราะห์เว็บ: เราอาจใช้ Google Analytics เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์อย่างไร Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ หน้าที่เข้าชม และไซต์อื่นๆ ที่ใช้ก่อนที่จะมาที่เว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราเท่านั้น Google Analytics จะรวบรวมเฉพาะที่อยู่ IP ที่กำหนดให้คุณในวันที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ แทนการรวบรวมชื่อของคุณหรือข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่นๆ Google Analytics จะวางคุกกี้ถาวรไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุ้กกี้ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ได้เฉพาะทาง Google เท่านั้น ความสามารถของ Google ในการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณถูกจำกัดโดยข้อกำหนดการใช้งาน Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

 

7. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันในระหว่าง หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการที่คุณร้องขอ

 

 1. เปิดเผยให้บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือหุ้นส่วนของเรา

 2. เปิดเผยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจดำเนินการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่เปิดเผยการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เป็นความลับแก่ฝ่ายดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร

 3. เปิดเผยให้ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเราและผู้ที่ผูกพันตามสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราเปิดเผยต่อพวกเขาเท่านั้น (รวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และผู้ให้บริการข้อมูล) 

 4. เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลตามคำสั่งศาล

 5. เปิดเผยเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกง หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล

 6. เปิดเผยแก่ผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดอื่นๆ ในกรณีของการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ DA ไม่ว่าจะเป็นความกังวลที่กำลังเกิดขึ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันใน ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรักษาไว้บนแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอน

 7. เปิดเผยให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เราเปิดเผยข้อมูลให้ เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เรา

 

8. วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นอาจยังคงมีผลบังคับใช้แม้ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเราได้ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในลักษณะใดๆ (เช่น ตามสัญญาจ้างงานของคุณ กรณีคุณได้รับการว่าจ้าง) เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น (รวมถึง ระยะเวลาเพื่อให้เราสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้สัญญากับคุณได้)

 

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านแพลตฟอร์ม อีเมล ข้อความ และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่กำหนดผ่านหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สาม เมื่อคุณคลิกลิงก์บนแพลตฟอร์ม คุณอาจออกจากไซต์ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น และเราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น

 

การเพิกถอนความยินยอมและสิทธิ์ในการลบข้อมูล

 

10. ความยินยอมที่คุณให้ไว้สำหรับการรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าคุณจะถอนออกเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาดังกล่าว คุณมีสิทธิที่จะระงับ เพิกถอน หรือร้องขอการบล็อก การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

11. คุณอาจเพิกถอนความยินยอมและขอให้เราหยุดการรวบรวม ใช้งาน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือใช้สิทธิ์ของคุณในการลบโดยส่งคำขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง หากคุณใช้สิทธิ์ในการลบข้อมูล เอกสารสนับสนุนคำขอของคุณต้องถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

 

12. เมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เราอาจต้องใช้เวลาตามสมควร (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำขอและผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ) เพื่อดำเนินการตามคำขอ และเพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ตามมา รวมถึงผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่งผลต่อสิทธิ์และความเชื่อมั่นของคุณต่อเรา โดยทั่วไป เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากได้รับคำขอ

 

13. เราเคารพการตัดสินใจของคุณในการเพิกถอนความยินยอม โปรดทราบว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคำขอของคุณ เราอาจไม่สามารถอยู่ในฐานะที่จะให้บริการสินค้าหรือบริการของเราแก่คุณต่อไปได้ และในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนดำเนินการตามคำขอของคุณให้เสร็จสิ้น หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการเพิกถอนความยินยอม โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่อธิบายไว้ในข้อ 11 

 

14. โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเราในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป โดยการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นได้รับอนุญาตหรือจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 

การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 

15. หากคุณต้องการ (a) สร้างคำขอเพื่อเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ (b) คำขอเพื่อแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ คุณสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง คำขอดังกล่าวจะรวมถึงรายละเอียดของผู้ขอ คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ และช่วงวันที่และเวลาที่เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวม

 

16. โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอเข้าถึง โดยเราจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบก่อนดำเนินการตามคำขอของคุณ

 

17. เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร โดยทั่วไป เราจะตอบกลับภายในสิบสี่ (14) วันทำการ หากไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วัน นับจากเวลาที่เราจะสามารถตอบรับคำขอของคุณได้ หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่คุณหรือเพื่อแก้ไขตามที่คุณร้องขอ โดยทั่วไปเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

 

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

 

18. เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย คัดลอก แก้ไข ทำลาย หรือความเสี่ยงที่คล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้แนะนำมาตรการการดูแลระบบทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การอัปเดตการป้องกันไวรัส การเข้ารหัส และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งภายในและต่อผู้ให้บริการและตัวแทนบุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตตามความจำเป็นเท่านั้น

 

19. อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลคุณ และคอยตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 

20. โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากคุณ) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โปรดอัปเดตหากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

21. เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวม หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 

22. เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบวิธีการที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ทันทีที่มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานได้ว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และไม่ จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในสิงคโปร์

 

23. ข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ปลอดภัยในสิงคโปร์

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

 

24. คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราหากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณต้องการส่งคำขอใดๆ สามารถส่งไปตามที่อยู่ด้านล่าง

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์: +65 3158 4622

อีเมล: dpo@doctoranywhere.com

ผลกระทบของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

25. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศอื่นๆ ข้อสัญญาและคำยินยอมที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
จากเรา

 

26. เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณอาจพิจารณาได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากวันที่นโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด การใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรับรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

วันที่มีผลใช้บังคับ : 7 กันยายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน 2564

bottom of page