top of page

องค์กรที่ดี ต้องเต็มที่กับ 'สุขภาพพนักงาน' รวมเหตุผลทำไมองค์กรถึงควรมีสวัสดิการสุขภาพพนักงาน?


ในปัจจุบัน การมีสวัสดิการสุขภาพให้กับพนักงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กร องค์กรที่ดีควรมีสวัสดิการด้านสุขภาพให้พนักงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ


รวมเหตุผล ทำไมองค์กรที่ดีถึงควรมีสวัสดิการสุขภาพพนักงาน?

 • เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน

การมีสวัสดิการสุขภาพที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและเอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา มีสิทธิ์ในการดูแลสุขภาพและเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้น

 • เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ

การมีสวัสดิการสุขภาพที่ดี เช่น การมีแผนประกันสุขภาพ หรือมีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางกายและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ให้แก่พนักงาน

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

พนักงานที่มีสุขภาพดีมักจะมีสมรรถนะทางกายและใจที่ดีกว่า ส่งผลให้ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กร

 • เพื่อลดความเครียด ความกังวล และความเสี่ยงซึมเศร้า

สวัสดิการสุขภาพที่เหมาะสมสามารถช่วยลดภาวะความเครียด ลดความกังวล และลดความเสี่ยงอาการซึมเศร้าของพนักงาน ยิ่งการมีสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน จะยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขกับการทำงานในองค์กร

 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในองค์กร

การให้สวัสดิการสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน จะยิ่งส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • เพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในองค์กร

การมีสวัสดิการสุขภาพที่ดีจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของพนักงานในองค์กร เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์กรแล้ว จะเกิดความรู้สึกยินดีที่จะทำงานต่อไปในระยะยาว

 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

การมีสวัสดิการสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานพูดถึง การมีความสุขในการทำงาน และเกิดการบอกต่อไปยังคนในสังคมในทุกวันนี้ ‘สวัสดิการสุขภาพพนักงาน’ ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่องค์กรไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง!

‘กฎหมาย ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี’ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยตรวจครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน และ ตรวจครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ลูกจ้างหยุดงาน 3 วันติดต่อกันเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้นายจ้างขอความเห็นแพทย์ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน

 • ในกรณีสภาพของงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้น มีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพพนักงานตามระยะเวลาอื่น ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามระยะเวลานั้น

 • ในกรณีเปลี่ยนลักษณะงานของลูกจ้างที่มีอันตรายแตกต่างจากเดิม ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างทุกครั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันเปลี่ยนงาน


2. ในการตรวจสุขภาพดังกล่าวทุกครั้งจักต้องบันทึกรายละเอียดการตรวจเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพ โดยให้แพทย์ระบุความเห็นที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และให้นายจ้างเก็บผลการตรวจไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง


3. ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสุขภาพแก่ลูกจ้าง ดังนี้

 • กรณีผลตรวจผิดปกติ ให้แจ้งลูกจ้าง ภายในระยะเวลา 3 วันนับแต่ทราบผลการตรวจ

 • กรณีผลตรวจปกติ ให้แจ้งลูกจ้าง ภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่ทราบผลการตรวจ

 • กรณีพบความผิดปกติ หรือลูกจ้างอาจมีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาทันที และทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อป้องกันต่อไป นอกจากนี้ยังให้นายจ้างจัดส่งผลการตรวจสุขภาพนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบ


 • เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างให้นายจ้างมอบสมุดสุขภาพประจำตัวแก่ลูกจ้างผู้นั้นด้วยDoctor Anywhere ให้บริการครบวงจร สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กร

เพราะพนักงานที่มีสุขภาพดี จะยิ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้เราช่วยดูแลสุขภาพพนักงานของคุณ เพื่อยิ่งบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์บริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น โดยองค์กรสามารถเลือกโปรแกรมได้เองตามต้องการ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานแบบเคลื่อนที่ พร้อมฟังผลตรวจกับแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานแบบ Walk-In รับบริการได้ถึง 5 สาขาทั่ว กทม. (สาขารัชดา / สาขาสีลม / สาขาพระรามสอง / สาขาบางกะปิ / สาขาสำโรง)


ให้บริการดูแลสุขภาพจิตสำหรับองค์กร

เมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตดี องค์กรจะยิ่งมีประสิทธิภาพ

บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับพนักงานองค์กรจาก Doctor Anywhere ดำเนินการโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ผ่านการรับรอง

 • บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์

 • บริการด้านสุขภาพจิตแบบเคลื่อนที่

 • จัดเสวนา/บรรยายเกี่ยวกับสุขภาพจิต สำหรับพนักงาน

 • จัดเวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพจิต


ให้บริการแพ็กเกจปรึกษาหมอออนไลน์ ราคาพิเศษ สำหรับองค์กร

เพราะอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ช่วยให้พนักงานของคุณเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที!

 • แพ็กเกจปรึกษาแพทย์ทั่วไป

 • แพ็กเกจปรึกษาด้านสุขภาพจิต


ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page