UA-179148474-1

สำหรับพนักงาน SCG และครอบครัวโปรดใช้ลิงก์นี้ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ

SCG: https://shorturl.asia/67mJG

SCG International: https://shorturl.asia/L9dHm

socials icons-12.png
socials icons-13.png
th.png
socials icons-12.png
socials icons-13.png
th.png

ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

Psychotherapist หรือนักจิตบำบัด

เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ชนิดหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับอารมณ์ในทางลบของมนุษย์ (เช่นเศร้า กังวล โกรธ ฯลฯ) ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด (cognitive) และพฤติกรรม (behavioral)  นักจิตบำบัดจะเน้นไปที่การพูดคุย ใช้ความคิดและพฤติกรรมของผู้รับการบำบัดเองในการออกจากปัญหา เน้นความร่วมมือของผู้รับการบำบัดเพื่อนำไปสู่การฝึกฝนทักษะในการจัดการกับปัญหาของตนเองให้ได้ดียิ่งขึ้น

Psychologist หรือนักจิตวิทยา

เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่จบการศึกษาวิชาจิตวิทยาโดยตรง โดยคนที่ศึกษาด้านจิตวิทยาจะเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้การทำงานของจิตใจของมนุษย์ เช่น การคิด จินตนาการ การฝัน เป็นต้น นักจิตวิทยาจะให้คำปรึกษาหรือบำบัดผู้ป่วยด้วยการพูดคุย แต่นักจิตวิทยาจะไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือวินิจฉัยอาการทางการแพทย์ได้

ทั้งนี้ นักจิตวิทยา และนักจิตบำบัด สามารถช่วยรับฟัง ให้คำปรึกษา และเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากความเครียด ความวิตกกังวล ความสะเทือนใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ภาวะซึมเศร้า โรคกลัว ปัญหาในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยบำบัดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด รักษาโรคการกินผิดปกติ ปัญหาการนอนหลับ รวมไปถึงโรคทางจิตเวชทั้งหลาย เช่น โรคไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคย้ำคิดย้ำทำ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ เป็นต้น

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

สมภพ แจ่มจันทร์

ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวคิดการทำงาน
- Buddhist Psychotherapy
- Gestalt Therapy
- Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
ความเชี่ยวชาญ; ภาวะซึมเศร้า, ภาวะวิตกกังวล, ปัญหาความสัมพันธ์, ปัญหาคุณค่าในตัวเอง, การจัดการอารมณ์
ประสบการณ์
- นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและโครงการพิเศษ TBCA

สมภพ แจ่มจันทร์

ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวคิดการทำงาน
- Buddhist Psychotherapy
- Gestalt Therapy
- Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
ความเชี่ยวชาญ; ภาวะซึมเศร้า, ภาวะวิตกกังวล, ปัญหาความสัมพันธ์, ปัญหาคุณค่าในตัวเอง, การจัดการอารมณ์
ประสบการณ์
- นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและโครงการพิเศษ TBCA

ธารีวรรณ เทียมเมฆ

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวคิดการทำงาน
- Buddhist Psychotherapy
- Cognitive Behavior Therapy (CBT)
- Prevention and Promotion in Mental Health
ความเชี่ยวชาญ; การจัดการอารมณ์, ภาวะซึมเศร้า, การเปลี่ยนผ่านของชีวิต, ปัญหาวัยรุ่น, ความคิดฆ่าตัวตาย
ประสบการณ์
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ร่วมก่อตั้งโนอิ้งมายด์

 

WhatsApp%20Image%202020-10-02%20at%2016.

นพ.จตุภัทร คุณสงค์

จิตแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (วว.จิตเวชศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญพิเศษ; ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช, ปัญหาการเสพติด (สารเสพติด, การเสพติดทางพฤติกรรมเช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน), ความผิดปกติด้านเพศสภาพ, สุขภาพจิตระดับองค์กร, ความผิดปกติทางอารมณ์, ความผิดปกติทางจิตที่เกิดร่วมกับภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น การปวดเรื้อรังที่สัมพันธ์กับความเครียด, การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่มีผลต่ออาการทางจิต), จิตบำบัดแนวพุทธ และสติบำบัด ( Mindfulness Psychotherapy)

ประสบการณ์ทำงาน

- แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลยันฮี, โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่  

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินปัญหาเพศสภาพก่อนการผ่าตัดแก้ไขอัตลักษณ์ทางเพศ (ผ่าตัดแปลงเพศ)

- วิทยาอบรมด้านการให้คำปรึกษาในการบำบัดสารเสพติดให้กับบุคคลากรในคลินิกฟ้าใส(คลินิกด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด) จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ

- วิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่บริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ  อาทิ บริษัทการบินกรุงเทพ (Bangkok Airway), ปตท., อมตะ, เครือซีเมนต์ไทย, มิชชลิน, DHL, กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ

- วิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับสื่อมวลชนต่างๆ 

สุทธิพันธุ์ สุทธิศันสนีย์

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวคิดการทำงาน
- Buddhist Psychotherapy
- Humanistic approach
- Gestalt Therapy
ความเชี่ยวชาญ; ภาวะวิตกกังวล, แนวทางอาชี, สมรรถภาพการกีฬา, ปัญหาความสัมพันธ์
, ความเครียด
ประสบการณ์
- ผู้ร่วมก่อตั้งโนอิ้งมายด์
- นักจิตวิทยาการปรึกษา ศูนย์ชีวิตชีวา Viva Center มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

 

อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.บ. (พยาบาล) ศิริราชพยาบาล
แนวคิดการทำงาน
- Attachment-based Therapy
- Humanistic approach
- Reality Therapy
ความเชี่ยวชาญ; การเลี้ยงดูบุตร, ความสูญเสีย, ทักษะการแก้ปัญหา, กลุ่มอาการแอสเพอเกอร์, ความผิดปกติทางพัฒนาการ
ประสบการณ์
- นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตพยาบาลผู้ให้การปรึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
- อดีตหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ปาริชาต ธงภักดี

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนวคิดการทำงาน
- Cognitive Behavior Therapy (CBT
- Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT)
- Buddhist Psychotherapy
ความเชี่ยวชาญ; ภาวะวิตกกังวล, ภาวะซึมเศร้า, การเปลี่ยนผ่านของชีวิต, ปัญหาความสัมพันธ์, ความเครียด
ประสบการณ์
- นักจิตวิทยาการปรึกษา บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
- อดีตนักจิตวิทยาการปรึกษา ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กวีไกร ม่วงศิริ

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แนวคิดการทำงาน
- Person-Centered Therapy
- Buddhist Psychotherapy
- Positive Psychology
ความเชี่ยวชาญ; ภาวะวิตกกังวล, ความสูญเสีย, ปัญหาความสัมพันธ์, ความเครียด, ความคิดฆ่าตัวตาย
ประสบการณ์
- ผู้ก่อตั้งศูนย์บริการการปรึกษา Maitri Counseling Service
- นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตนักจิตวิทยาการปรึกษา รพ.ศิริราช

 

พงษ์มาศ ทองเจือ

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจ
- Existential Therapy
- Solution Focused Brief Therapy
- Positive Psychology
ความเชี่ยวชาญ; การใช้สารเสพติด, ปัญหาวัยรุ่นภาวะ, วิตกกังวล, ปัญหาความสัมพันธ์, ประเด็นทางจิตวิญญาณ
ประสบการณ์
- นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เก็จวลี เบ็ญจสุพัฒนนันท์

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต แขนงวิชา จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดการทำงาน

จิตบำบัดแบบ Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

ความเชี่ยวชาญ; CBT therapy, การจัด workshop ด้านการจัดการสภาวะทางจิตในองค์กรและบุคคล, การจัดการภาวะผิดปกติทางจิตอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางกาย

ประสบการณ์

- ผู้ก่อตั้งและผู้ฝึกสอนด้านจิตบำบัด สมาคม Therapia

- นักจิตบำบัด สมาคม Therapia

- นักจิตบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- นักจิตบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์

อาทิตา อุตระวณิชย์

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต แขนงวิชา จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แนวคิดการทำงาน

จิตบำบัดแบบ Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

ความเชี่ยวชาญ; การบำบัดทางจิตด้วยวิธี CBT, การจัด workshop ส่งเสริมสุขภาพจิต, ภาวะเครียด, ภาวะซึมเศร้า

ประสบการณ์

- ผู้ก่อตั้งและผู้ฝึกสอนด้านจิตบำบัด สมาคม Therapia

- นักจิตบำบัด สมาคม Therapia

- นักจิตวิทยา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

- นักจิตวิทยา บ้านบางแค

socials icons-12.png
socials icons-13.png
th.png

© 2018 by DA Clinic Group

Call Us: +65 6954 0513

Copyright @ 2020 by Doctor Anywhere (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.